Постоянно виждам офиси и реклами на фирми, в които могат да се сключват застраховки. Чувал съм, че това са т. нар. застрахователни брокери. Как обаче да съм сигурен, че офисът, в който вляза, е наистина на застрахователен брокер, какви задължения има той и как мога да защитя правата и интересите си, ще науча по-долу.

Що е то застрахователен брокер?

Застрахователният брокер е посредник при сключване на застрахователен договор между мен като потребител  и даден застраховател. На практика застрахователният брокер трябва да улесни сключването на застраховката ,като ми разясни различните застрахователни продукти (например какво представлява застраховка“Каско”, какво е застраховка върху имущество), кой е най-подходящ за мен, кой е най-изгоден и т.н. 

Как да разбера дали фирмата, която се представя за застрахователен брокер, е наистина такъв?

По-лесно е, отколкото предполагам! Застрахователният брокер подлежи на вписване в публичен регистър към Комисията за финансов надзор (КФН) (също както и самите застрахователи). Така че винаги преди да се доверя на някой застрахователен брокер, мога да го проверя. Нещо повече – след като КФН му издаде удостоверение за регистрация, застрахователният брокер е длъжен да го постави на видно място в офиса си.

Какви са моите отношения със застрахователния брокер?

Със застрахователния брокер трябва да подпиша договор.  

Важно е да знам, че възнаграждението на брокера е включено в застрахователната премия и му се дължи от застрахователя (освен ако в договора между мен и брокера не е уговорено друго). Застрахователната премия на практика е сумата, която плащам наведнъж или на няколко пъти, за да имам сключена застраховка. 

Това, което мога да очаквам от един добър застрахователен брокер, е:

- да ме консултира;

- да договоря условията по застрахователния договор със застрахователя и/или

- да сключи договора за застраховка с последния;

- да ме “подсеща”, когато срокът на договора скоро изтича;

- да ми съдейства, в случай, че имам претенция  към застрахователя – например в случай на щета по автомобила ми искам от застрахователя да ми плати обезщетение. 

Какви задължения има застрахователният брокер?

Как да защитя правата си

Да, освен да ме консултира и да ми съдейства по въпроси, свързани със застраховката, която съм сключил чрез него, той има и други задължения. 

Мога да бъде спокоен, когато ползвам услугите на застрахователен брокер, защото служителите му трябва да имат добри познания и компетентност в областта на застрахователните продукти. За тази цел брокерът трябва периодично да осигурява повишаване на професионалната им квалификация.

Важно! За моя защита като потребител, застрахователният брокер има задължение постоянно да поддържа застраховка “Професионална отговорност”. Какво означава това? Например ако служител на брокера забрави да преведе премията ми към съответния застраховател или я преведе по-късно. Съответно и застраховката ми влиза в сила по-късно. Междувременно, аз участвам в  ПТП и за мен настъпват вреди от това. Аз мисля, че имам сключена застраховка, но се оказва, че нямам. В този случай ще мога да търся обезщетение за тези вреди от професионалната застраховка на брокера.

Освен това застрахователният брокер гарантира изпълнението на задълженията си към потребителя, както и към застрахователя, по някой от следните начини:

- като поддържа капитал в определен размер в съотношение със сумите на застрахователните премии, платени с негово посредничество, но не по-малко от 40 000лв.;

- като открие специални банкови сметки само за превеждане на застрахователните премии към застрахователя или на застрахователните обезщетения към потребителите. 

Как да защитя правата си?

Какво мога да направя ако имам оплаквания или възражения срещу действия на застрахователния брокер?Първо мога да подам на място или по пощата жалба до КФН. От там са длъжни да ми отговорят в срок до 1 месец от постъпване на жалбата. Образец за жалбата, както и указания за изготвянето й, мога да намеря тук. След постъпване на жалбата, по преценка на КФН, компетентните служители могат да се свържат със застрахователния брокер, за да поискат и от него информация относно оплакванията ми. Комисията е длъжна да ме уведоми за решението си по жалбата ми. В резултат на него тя може да даде писмени указания на брокера относно това какви действия да предприеме в съответствие със закона. Ако установи извършването на нарушение обаче, КФН може да издаде акт за установяване на нарушението на брокера и да му наложи наказание – например парична санкция в определен размер

Освен това, винаги мога да подам жалба и до самия застрахователен брокер. Брокерът (също както застрахователя) е длъжен да организира разглеждането на жалбата ми. Нещо повече – имам право да получа отговор на жалбата ми в 1-месечен срок от подаването й.

Застрахователният брокер е длъжен да уведомява Комисията за финансов надзор при промяна на всички обстоятелства, които са вписани при регистрацията му – например при промяна на адреса на някой от офисите на брокера, при промяна на управителите му и други. Затова мога да разчитам, че информацията относно брокера в публичния регистър е актуална.

Санкции 

В случай че установи нарушения, Комисията за финансов надзор може да прилага принудителни административни мерки, като например да поставя допълнителни изисквания, и на застрахователните брокери.
Как да защитя правата си

Фирмата се представя за застрахователен брокер, но в действителност не е регистрирана като такава?

В този случай може да й бъде наложена имуществена санкция между 5 000 до 50 000лв. Ако е физическо лице – грози го глоба между 2 000 и 10 000лв. А аз мога да подам сигнал до съответната прокуратура, която може да потърси и наказателна отговорност на “мнимия” застрахователен брокер.

За любознателните

Нещо интересно: Посредници при сключването на застраховки са и застрахователните агенти. Агентът е най-често физическо лице, което има сключен договор с определен застраховател и ми предлага неговите продукти.

Застрахователните агенти по принцип имат по-малко задължения отколкото брокерите. Застрахователният агент не е длъжен да ми предложи най-добрия за мен застрахователен продукт, да ми напомни, когато застраховката ми изтича и т.н. Към агентите има и по-малко изисквания. Например за обучението на един агент отговаря застрахователят, за когото агентът работи. В този смисъл агентите са в по-голяма степен зависими от застрахователя, с когото имат сключен договор.