Фермите за насекоми да се изграждат извън подробния устройствен план, определен за жилищно строителство. Сградите и съоръженията трябва да са с обезопасени отвори (врати, прозорци, клапи, вентилационни системи и др.) с мрежа, решетки или непроницаемо покритие, които гарантират защитата на околната среда, така че във всички етапи от живота на насекомите да бъде сведен до минимум рискът от освобождаването им в околната среда.

Това предвиждат промени в Наредбата за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти, качени за обществено обсъждане.

С тях се въвеждат изисквания за отглеждане на жаби и насекоми, които до момента не са били в нейния обхват. Следва да се отбележи, че съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност, животновъден обект е всяко място, където временно или постоянно се отглеждат или настаняват животни, с изключение на ветеринарни клиники или амбулатории.

В тази връзка, тъй като към настоящият момент в националното законодателство не са регламентирани изисквания по отношение на животновъдни обекти за отглеждане на жаби и насекоми (скакалци, щурци, домашна муха и черната муха – войник и др.), следва да се направят съответните изменения в наредбата.

Собственикът или ползвателят на животновъден обект за отглеждане на насекоми е длъжен да поддържа дневник, в който се посочват количествата насекоми в началото и края на производствения цикъл за всяка партида, и използваните количества субстрат за хранене и неговото естество;

Той трябва да предприема мерки, които да гарантират липсата на живи насекоми или яйца чрез термична обработка на продуктите и материалите, напускащи обекта, с изключение на специфичното движение на живи насекоми към други получатели, пише още в наредбата.

Фермери се дерегистрират заради високи осигуровки

От 2017 г. в Европа се наблюдава значителен ръст в промишленото отглеждане на насекоми. Индустрията е определяна като „устойчива“ форма на земеделие, при която инсталациите за отглеждане на насекоми имат много по-малък отпечатък върху околната среда в сравнение с други системи за отглеждане на животни. 71 компании вече отглеждат насекоми за храна на хората, а много други ги използват за производство на храна за животни, фармацевтични продукти и хранителни добавки.

istock
istock

Нарастващият интерес от страна на бизнеса към отглеждането на жаби пък е причината да се определят правила, които да гарантират защита на животните и потребителите, пише в мотивите към законопроекта. Трябва да се отбележи, че жабите са животни по смисъла Регламента относно официалния контрол.

Доколкото е необходимо да се осигури съответствие с правилата, компетентните органи извършват официален контрол на животни и стоки на всички етапи на производството, преработката, разпространението и използването. В тази връзка жабите попадат в обхвата на контрол, тъй като са част от хранителната верига и продукцията, получена от тях трябва да бъде безопасна за потребителите, а при отглеждането им следва да се осигури съответствие с изискванията за хуманно отношение, се посочва в проекта.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg