На свое заседание УС на БНБ разгледа „Преглед на въведените от БНБ макропруденциални мерки във връзка с рисковете пред банковата система“. Аналитичният материал посочва, че в резултат на надзорната политика на БНБ за системното изграждане и съхраняване на буфери в банковата система е създадена устойчивост по линия на ликвидност, капитал, ефективност и качество на кредитите.
Същевременно, налице е изразен кредитен растеж преди всичко в сегмента на кредитите, обезпечени с жилищни недвижими имоти. В тази връзка УС на БНБ разпореди на банките и клоновете, извършващи дейност в страната, прилагането на следния минимален набор от показатели за наблюдение на кредитните стандарти при отпускане и предоговаряне на кредити, обезпечени с жилищни недвижими имоти:
 
1. Съотношения между размера на кредита и стойността на обезпечението при отпускане;
 
2. Съотношение между размера на текущите плащания във връзка с обслужването на дълга и месечния доход на кредитополучателя при отпускане;
 
3. Съотношение между размера на текущите плащания във връзка с обслужването на кредита, обезпечен с жилищен недвижим имот, и месечния доход на кредитополучателя при отпускане;
 
4. Съотношение между размера на дълга и годишния доход на кредитополучателя при отпускане;
 
5. Съотношение между размера на кредита и годишния доход на кредитополучателя при отпускане;
 
6. Максимален срок по договора за кредит (матуритет).

 
С решението се утвърждават определенията и начина на изчисляване и се въвежда тримесечна отчетност за тези показатели на индивидуална и на консолидирана основа.

Прегледът на наблюдаваната в процеса на макропруденциален анализ информация показва, че през последните две години повишеният кредитен растеж като цяло не е съпроводен с разхлабване на кредитните стандарти и банките подхождат балансирано при поемането на рискове, произтичащи от пазарите на жилищни недвижими имоти, се казва в анализа на БНБ.

Показателят за „съотношението между размера на кредита и стойността на обезпечението при отпускане“, LTV-O, показва степента на обезпеченост на новоотпусканите кредити с жилищни недвижими имоти, измерена спрямо текущата пазарна оценка към датата на отпускане на кредита. През 2022 и 2023 г. среднопретегленият показател LTV-O за банковата система остава практически без промяна, докато през първото тримесечие на 2024 г. се наблюдава слабо повишение.

Средно-претегленото „съотношение между размера на текущите плащания във връзка с обслужването на дълга и месечния доход на кредитополучателя при отпускане“, DSTI-O,  измерващо способността на кредитополучателите да обслужват задълженията си, се подобрява плавно през 2022 г., 2023 г. и първото тримесечие на 2024 г. Изчисленията по подгрупи  оказват, че в структурно отношение значимите институции кредитират при минимално по-високи показатели за DSTI-O спрямо банковата система, докато стойностите на показателите DSTI-O са относително по-ниски при по-малко значимите институции.

istock
istock

Анализът на агрегираните данни за банковата система показва, че дълговата тежест през първото тримесечие на 2024 г. се  разпределя средно за 25.2 години, което представлява увеличение спрямо 2022 г., когато средният матуритет на новопоетите задължения е бил 24.3 години. Тенденцията на увеличение на срока на новоотпусканите кредити е резултат основно от увеличаването на средния им размер, което от своя страна отразява повишението на жилищните цени. Така например, през първото тримесечие той възлиза на 198 хил. лв. спрямо 156 хил. лв. средно за 2022 г., се казва в анализа на БНБ.

Експерт: Банковата ни система е една от най-стабилните в Европа

Според него секторът на кредити, обезпечени с жилищни недвижими имоти (ЖНИ) се характеризира с продължителен темп на нарастване, който е особено изразен през последните две години, посочват от БНБ. В края на 2023 г. салдото на това кредитиране достига до 22.0 млрд. лв., като годишното изменение е в размер на 3.7 млрд. лв. (19.9%). Кредитирането в този сегмент е концентрирано в значимите институции, които имат пазарен дял от близо 80% (17.9 млрд. лв.) Брутният обем на новоотпуснатите кредити, обезпечени с жилище възлиза на 5.2 млрд. лв. през 2022 г. и на 5.8 млрд. лв. през 2023 г. За периода на първото тримесечие на 2024 г. новоотпуснатите кредити са в размер на 1.7 млрд. лв.

С основен принос при новоотпуснатите кредити, обезпечени с жилище имат значимите институции, които поддържат дял от поне 80%.Кредитното качество на кредитите, обезпечени с имоти остава на добро ниво на фона на дългосрочна тенденция на понижение на необслужваните кредити като обем и дял. В края на 2023 г. брутните необслужвани кредити се свеждат до 332 млн. лв., което представлява съотношение на NPL от 1.5%. Спрямо юни 2015 г., обемът на NPL се е редуцирал над 5 пъти, а съотношението намалява с над 17 процентни пункта.

istock
istock

През 2023 г. кредитната активност на търсенето на жилищни ипотечни кредити се засилва, особено в последното тримесечие на годината. Растящата активност се запазва и през първото тримесечие на 2024 г. Независимо от това тримесечният обем на одобрените искания за кредити от страна на банките остава с плавен ръст. Делът на одобрените искания за кредит се  запазва под 50% и дори намалява до 46% в края на Q1 2024 г.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook  или Google News Showcase