Колко вода харчи домакинството спрямо средното за страната и цената й за кубик трябва да бъдат предоставяни поне веднъж годишно от ВиК дружествата на техните абонати. Това трябва да става в подходяща и лесно достъпна форма, например на фактурите или посредством цифрови средства, като интелигентни приложения, без да се налага абонатите специално да я изискват.

Това предвиждат промени Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, качена за обществено обсъждане.

Освен това те трябва да дават на абонатите обобщена годишна информация за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, включително индикативните показатели.

В информацията трябва да се съдържат и годишните тенденции на потреблението на домакинството, ако е технически осъществимо и ако водоснабдителната организация разполага с тази информация.

Водоснабдителните организации, доставящи най-малко 10 000 m3 на ден или обслужващи най-малко 50 000 души извършват оценка на мащаба на течовете и как те да бъдат намалени.

Когато установят дял на течовете над прага, определен с делегиран акт на Европейската комисия, водоснабдителните организации, разработват план за действие за намаляването им, който представят на Министерство на регионалното развитие и благоустройството в срок до един месец.

Министерство в двугодишен срок след приемане на делегиран акт на Европейската комисия за определяне праг на течовете съобщава на Европейската комисия план за действие на национално ниво.

Когато констатираните несъответствия за качеството на питейната вода представляват опасност за здравето, ВиК и здравните служби задължително информират потребителите за причините.

Водоснабдителните организации и органите на държавния здравен контрол уведомяват потребителите и след като се установи, че вече не съществува потенциална опасност за здравето на човека.

Регионалните здравни инспекции въз основа данните от проведения контролен мониторинг ежегодно изготвят обобщен доклад за качеството на водата за питейно-битови цели, който предоставят на Министерство на здравеопазването в срок до първи март на следващата календарна година.

istock
istock

Предвиждат се и промени, касаещи населените маста, които все още нямат достъп до питейна вода. Те предвиждат кметовете на общини да идентифицират хората без достъп или с ограничен достъп до питейна вода, включително уязвимите и маргинализираните групи, както и причините за липсата на такъв достъп. След това трябва да информират тези потребители какви са възможностите за свързване към разпределителната мрежа или за алтернативните начини за достъп до питейна вода. А после трябва да предприемат мерки, които считат за необходими за осигуряване на достъп, пише в проекта.

До две години задължително с водомер

При липсата на изградени водоснабдителни мрежи, поземлените имоти се водоснабдяват с вода за питейно-битови цели чрез системи за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване.  В населените места при изграждането на чешми за обществено ползване същите се захранват с питейна вода.
В административните и обществени сградите в населените места се осигурява достъп до питейна вода, като се отчитат специфичните местни условия, като климат и географски условия.

istock
istock

Чрез подходящи интелигентни приложения или чрез други средства, като указателни табели и на официалните интернет страници на общините, кметовете на населени места предоставят информация на населението за най-близко разположените обществени чешми, захранени с питейна вода.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg