Министерството на енергетиката, съвместно с Министерството на труда и социалната политика и Министерството на регионалното развитие и благоустройството, предлагат за обществено обсъждане проект на  Наредба за критериите, условията и реда за определяне на статут на домакинства в положение на енергийна бедност и на статут на уязвими клиенти за снабдяване с електрическа енергия.

Проектът предвижда домакинства в положение на енергийна бедност да се определят на база разполагаемите средства на член от домакинството, намалени с разхода за типово потребление на енергия според енергийните характеристики на жилището. Тези разполагаеми средства се сравняват с официално обявената линия на бедност.

За определяне на статут на уязвим клиент са въведени критерии в зависимост от възраст, здравословно състояние, разполагаем средномесечен доход, намален с разходите за енергия, нужда от помощни средства за независим живот и/или медицински изделия за поддържане на живота, чието функциониране зависи от източник на електрическа енергия, получаване на месечни социални помощи и други.

Предлагат фонд за компенсиране на сметките за ток

Според наредбата уязвим клиент е този, който купува електрическа енергия за битовите нужди, и той и/или друг член на домакинството е в критична зависимост от електрическо оборудване, поради наличието на поне едно от следните обстоятелства:

1. той е над 65 години, живее сам или с други лица над 65 години, с разполагаем доход след намаляване с разхода за енергия по-малък или равен на линията на бедност;

2. лице с установени 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, с разполагаем доход след намаляване с разхода за енергия по-малък или равен на официално обявената линия на бедност;

3. лица, които имат нужда от помощни средства за независим живот и/или медицински изделия за поддържане на живота, чието функциониране зависи от източник на електрическа енергия;

4. лица, които получават месечни социални помощи и/или целева помощ за отопление по Закона за социално подпомагане за предходния отоплителен сезон

Разполагаемият доход на човек се определя,  като от сумата на разполагаемия доход на членовете на домакинството се извади типовият разход за енергия на домакинството, и полученият доход се раздели на броя членове на домакинство, разделен на 12. Данните ще се взимат от НАП, като ще включва всички облагаеми доходи получени от членовете на домакинството за година назад.

istock
istock

В наредбата са определени пет типа със специфичен годишен разход на ток в съответствие със скалата на класовете на енергопотребление на жилищни сгради.

Тип 1 са жилищни сгради, строени преди 2010 г., които не са обновени цялостно – като за тях разходът за енергия ще бъде 400 kWh/m2.

Тип 2 - сгради строени след 2010 г. - специфичен годишен разход на енергия 180 kWh/m2.

Тип 3 - сгради, строени преди 2010 г., с приложени енергоспестяващи мерки, за които определеният разход на енергия е 216 kWh/m2;

Тип 4 — многофамилни жилищни сгради, независимо от годината на построяване, които са обновени в отговарят на клас В с разход от 135 kWh/m2;

Тип 5 – къщи, независимо от годината на построяване, които са обновени до клас В със средна стойност за първична невъзобновяема енергия от 125 kWh/m2


Типова площ на домакинство се определя според броя лица, като за един човек е 40 м2, за двама - 50 м2 и расте с по 10 м2 за всеки следващ член.

Остойностяването на разходите за енергия се извършва по типови цени за крайни битови клиенти, пише още в наредбата.
 
За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg