152 от данъчните декларации на лица, заемащи висши държавни длъжности, са с невярно съдържание. Това става ясно от изнесените от Сметната палата данни за документите, подадени през 2013 година.

Несъответствия са констатирани в 84 ежегодни декларации и в 68 встъпителни и финални, или общо в 152 документа.

Съгласно закона списъците с имената на лицата, за които проверката е приключила със заключения за несъответствие, се изпращат на изпълнителния директор на НАП за предприемане на действия, както и на председателя на ДАНС.

Сметната палата публикува заключенията за несъответствие, които са констатирани при проверката на декларациите, подадени в публичния регистър през 2013 г. от лицата, заемащи висши държавни длъжности по Закона за публичност на имуществото на лицата, заемащи висши държавни и други длъжности.

Проверени са ежегодните декларации, подадени през 2013 г., както и встъпителните и финалните декларации, подадени до 1 декември 2013 г. Сметната палата публикува констатираните несъответствия в два отделни списъка – за ежегодни декларации, и за встъпителни и финални декларации.

Всяка година задължените по закона лица подават ежегодни декларации за придобитото имущество, получените доходи, дадените обезпечения и направените разходи през предходната календарна година в срок до 30 април на текущата година.

Встъпителните и финалните декларации лицата са задължени да подават съответно до 1 месец от встъпването им в длъжност или от освобождаването им от длъжност.

При промяна на заеманата длъжност лице, което остава задължено по закона, не подава встъпителна и финална декларация.