Служители на НАП ще започнат да звънят по телефона на 1700 длъжници, които са позабравили да погасят задълженията си в срок към различни институции в страната, съобщиха от службата.

В списъка са публични задължения към КАТ, ДАИ, НОИ, РИОКОЗ, ИА „Главна инспекция по труда”, съдилищата, Националната служба „Пожарна и аварийна безопасност”, Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури и други държавни органи, които налагат санкции.

Общият размер на неплатените глоби е 480 000 лева. Събирането на неданъчните публични задължения стана ангажимент на НАП в началото на тази година след вливането на Агенцията за държавни вземания в приходната агенция.

При обаждането от НАП гражданите получават информация за вида и размера на неплатените глоби, за начина на плащане, за банковите сметки, на които трябва да се направи плащането. В случай на временни финансови затруднения служителите съветват как задължението може да се разсрочи.

След напомнянето от НАП гражданите имат 14 дни да платят доброволно глобите си или да договорят плащане на части. Ако глобата не бъде платена, се пристъпва към принудителни мерки за събирането на задълженията – запори върху заплатата, върху банкови сметки, превозни средства, възбрани на недвижимо имущество, отнемане на задгранични паспорти.

„Идеята ни е да напомним на гражданите за неплатените глоби, и те да ги платят доброволно, за да не се стига до принудителни мерки” – коментира Красимир Стефанов, изпълнителен директор на НАП.