Национална агенция за приходите (НАП) актуализира платформата за подписване на документи и данни по ЗДДС с цел безпроблемна работа с актуалните версии на всички популярни уеб браузъри - Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome и Mozilla Firefox. Актуализацията се отнася за всички документи и данни, подавани по електронен път в НАП по реда на ЗДДС и изисква наличие на Java, версия 7 или по-висока, съобщават от приходната агенция. 

Електронните услуги със свободен достъп позволяват на потребителите да проверят здравноосигурителния си статус, да плащат данъци и осигуровки, да направят справка за лица, регистрирани по ЗЗДС, както и за лица, получили разрешение за прилагане на режим на касова отчетност на ДДС и да изтеглят данъчно-осигурителни документи.

С квалифициран електронен подпис (КЕП) чрез регистрацията си в портала потребителите ще могат да подават декларации и документи по ЗДДС, VIES декларации, уведомления за трудови договори по чл.62 и чл.123 от КТ, осигурителни декларации Обр.1, 3, 6, декларации за облагане с корпоративен данък, декларация за облагане на доходите на физическите лица, декларации за Интрастат оператори и други.

При електронните услуги с персонален идентификационен код (ПИК) чрез електронни услуги може да се подава искане за издаване на документи, както и да се направи справка за данни на физически лица по ДЗПО, осигурителен доход на физически лица и актуалното състояние на трудовите договори на юридически лица.