Последният ден, в който физическите лица могат да платят дължимия данък за довнасяне по годишната си декларация с отстъпка 5 на сто, е 11 февруари, припомнят от Националната агенция по приходите (НАП).

Плащането на данъка може да стане и в последния ден, стига сумата да постъпи по сметката на НАП на следващия работен ден.

В повечето офиси на агенцията са разкрити банкови гишета, които обслужват гражданите и фирмите. За плащане на данък върху доходите от физическо лице при превод от банково гише в офис на НАП не се събират такси.

Освен чрез Интернет, плащането на данъци и осигурителните вноски може да стане по пощата, с пощенски запис за плащане към бюджета или по банков път.

От НАП напомнят още, че отстъпката от данъка за довнасяне може да се ползва само при условие, че авансовият данък е внесен през 2012 г.

Най-често задължение да внасят авансово подоходен данък имат наемодателите, които по закон са длъжни да правят тримесечни вноски.

От началото на годината досега във всички офиси на НАП са приети около 20 000 декларации за облагане на доходите на физическите лица, като те са с 1000 повече отколкото за същия период на 2012 година. 11 на сто от всички приети формуляри през 2013 г. са подадени чрез Интернет, подписани с електронен подпис.

От 1 януари 2013 г. всички данъци и осигурителни вноски (с изключение на тези за допълнително задължително пенсионно осигуряване) се плащат по една единствена банкова сметка.

Образци на платежни нареждания и пощенски записи за плащане към бюджета, както и номерата на банковите сметки на териториалните дирекции на НАП, са поместени на интернет-страницата на НАП - http://www.nap.bg/.