Сделките с имоти ще стават само след като се докаже, че продавачът няма неплатени данъци. Това предвиждат промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, внесени със Закона за бюджета за 2023 г.

Прехвърлянето или учредяването на вещни права върху недвижими имоти, включването на имоти като непарични вноски в капитала на търговски дружества, вписването на ипотека или особен залог се допуска след проверка, извършена от нотариуса или съдията по вписванията, по електронен път в Националната агенция за приходите, пише в проектозакона.

В резултат на тази проверка трябва да се установи, че прехвърлителят или учредителят на вещни права, съответно ипотекарният длъжник или залогодателят, няма непогасени, подлежащи на принудително изпълнение публични задължения. Наличието или липсата на непогасени данъчни задължения за имота се удостоверява в данъчната оценка.

Правилата ще важат и ако продавате автомобила си. Прехвърляне на собствеността върху моторни превозни средства се извършва след проверка в системата за обмен на информация, поддържана от Министерството на финансите, по чл. 5а от Закона за местните данъци и такси за платен данък върху превозното средство, както и след проверка, извършена от нотариуса, по електронен път в Националната агенция за приходите.

При условие че съответната община не е осигурила непрекъснат автоматизиран обмен на информация, проверката за платен данък върху превозните средства може да се извърши с представяне на издаден или заверен от общината документ, пише в проектозакона.

Какво да направите, ако решите да продадете имота си

Според него, когато нотариус или съдия по вписванията установи, че продавачът има публични задължения, сделката може да се сключи след тяхното заплащане или ако длъжникът писмено декларира, че е съгласен публичните му задължения да се погасяват от сумата срещу прехвърлянето или учредяването на вещното право и купувачът внесе дължимата сума в съответния бюджет.

istock
istock

В проекта се уточнява и понятието „Застрахователна стойност“ на моторно превозно средство, като това е стойността в застрахователния договор, когато моторното превозно средство е застраховано, а когато не е застраховано, е пазарната цена, срещу която вместо застрахованото моторно превозно средство може да се купи друго от същия вид и качество към момента на издаване на удостоверението.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg