Семейният кодекс въвежда брачния договор и дава една нова възможност за уреждане на имуществените отношения между съпрузите при сключване на брака и по време на брака.

Съществуват три режима на имуществени отношения между съпрузите: законов режим на общност, законов режим на разделност и договорен режим.

Избраният режим се отразява в акта за сключване на граждански брак, но изборът има действие само ако бракът бъде сключен.

Какво е брачен договор?

По съгласие на съпрузите избраният режим може да бъде променян. В случаите, когато не е бил направен избор, се прилага режимът на законовата съпружеска имуществена общност.

Изборът се прави с обща декларация на встъпващите в брак, с нотариална заверка на подписите им, която се депозира пред длъжностното лице по гражданско състояние и се отразява в акта за сключване на граждански брак. Приложимият законов режим се вписва задължително в централен регистър, който се води от Агенцията по вписванията и е публичен.

istock
istock

Брачен договор могат да сключват лица с пълна дееспособност. Договорът ще има действие съгласно чл. 40 от Семейния кодекс от момента на сключване на брака, а когато е сключен по време на брака – от деня на сключване на договора или от друга дата, определена в него. С договора не могат да се засягат права, придобити от трети лица преди сключването му.

Съпружеска имуществена общност (СИО) – всичко, което трябва да знам

Брачният договор съдържа уговорки само относно имуществени отношения между страните – като правата на страните върху имуществото, което се придобива по време на брака, правата на страните върху притежаваното от тях преди брака имущество, начините на управление и разпореждане с имуществото, включително и със семейното жилище, участието на страните в разходите и задълженията, имуществените последици при развод, издръжката на съпрузите по време на брака, както и при развод, издръжка на децата от брака и други имуществени отношения, доколкото това не противоречи на разпоредбите на Семейния кодекс.

istock
istock

Брачният договор се прекратява по взаимно съгласие на страните, по искане на единия съпруг при съществена промяна на обстоятелствата, ако договорът сериозно застрашава интересите на съпруга, на ненавършилите пълнолетие деца или на семейството, а също така и при прекратяване на брака, освен клаузите, които уреждат последиците от прекратяването и са предназначени да действат и след него.

Брачният договор може да бъде развален по съдебен ред по чл. 87, ал.1 от Закона за задълженията и договорите, ако това не противоречи на принципите на този кодекс и на добрите нрави. Брачният договор може да бъде съчетан с прилагането на законовите режими на общност или на разделност.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg