С новия Семеен кодекс от 2009 г. аз като съпруг/а вече имам право да сключа брачен договор. Договорът може да бъде сключен преди или по време на брака, като името му е „брачен договор“, независимо от това кога е сключен. Такова нещо като „предбрачен“ договор не съществува.

Имуществените отношения между съпрузите могат да бъдат уредени по три режима, предвидени от законодателя:

1. законов режим на общност;
2. законов режим на разделност;
3. договорен режим – с брачен договор. Тази статия има за цел да ме запознае с основните правила при сключването на този договор – какво мога и какво не мога да уговарям в него, както и да ми даде важна информация относно формата и процедурата по сключването на този договор.

Не е скъпо да се обърна към специалист по семейно право, който да ме консултира или да ми изготви договор. 

Какви уговорки могат да се правят в брачния договор?

§ уговорки относно имуществени отношения между мен и моя/та съпруг/а, относно вещи, които вече са придобити, но сме решили да променим собствеността им – например:

- “Притежаваната преди брака от съпруга къща остава негова собственост.”
- "Притежаваната от съпруга преди брака кола става съсобствена, при равно разпределение на дяловете.“


Внимание! НЕ е допустима уговорка предбрачно имущество на една от страните да стане съпружеска имуществена общност. Това означава, че с брачния договор  собственост може да бъде прехвърлена от единия на другия съпруг изцяло или да бъде учредена обикновена съсобственост, но уговорка, че предбрачно имуществено на единия става съпружеска имуществена общност, е нищожна и няма да произведе правно  действие.

§ уговорки относно имуществени отношения, които ще възникнат по време на брака:

1) Каква да бъде собствеността върху новозакупените вещи от мен или моя/та съпруг/а по време на брака:

- “Ако съпрузите закупят автомобил, той е собственост и на двамата.“
- „Ако бъде закупена къща, тя става собственост на съпруга.“
- “закупуването на недвижимо имущество на стойност на 5000 лв. то става собственост на съпруга, чиито средства са вложени в покупката”.


Внимание! Имуществените отношения на съпрузите могат да бъдат уредени и чрез препращане към някой от законовите режими, например:

- “Движимите вещи, закупени по време на брака, стават съпружеска имуществена общност”
- “Недвижимите вещи, закупени по време на брака, стават собственост на съпруга, чиито средства са вложени в покупката.”


2) Кой от съпрузите и при какви условия ще може да сключва сделки със своето имущество или с имущество, придобито по време на брака, например:

- “Всеки от съпрузите има право да продава/залага всички движими вещи без да е необходимо съгласието на другия съпруг.”
- “Семейното жилище, без значение чия собственост е, може да бъде продадено или ипотекирано само със съгласието и на двамата съпрузи”.


3) Какво да бъде участието на мен и моя/та съпруг/а в разходите и задълженията, свързани с издръжката на семейството, например

- „Всички комунални разходи (за ток, вода, интернет, кабелна телевизия и др.), свързани с домакинството, се поделят по равно между двамата съпрузи.“
- “Всички комунални разходи (за ток, вода, интернет, кабелна телевизия и др.), свързани с домакинството, се поемат от съпруга, който работи при по-добри финансови условия.”


4) Каква да бъде издръжката на децата от брака, например:

- “Всеки от съпрузите, когато работи, дължи за децата ⅓ от месечното си трудово възнаграждение”

Внимание! Тази точка касае само имуществената страна на въпроса – личните грижи  и родителските права са неимуществен въпрос, те не могат да бъдат уговаряни в брачния договор.

§ уговорки относно имуществени отношения, които ще възникнат при евентуален развод:

1.) Каква да бъде собствеността на вещите, придобити по време на брака, след развод, например:

-  “Семейното жилище остава собственост на съпруга, който ще упражнява родителските права след развода. Ако от брака няма родени деца, семейното жилище остава собственост на съпруга, който го е придобил.”

Внимание! По принцип е възможен отказ от имуществени права от страна на единия съпруг в полза на другия, например:

- “Всички вещи, придобити по време на брака, при развод, остават в собственост на съпруга, който не е виновен за дълбокото и непоправимо разстройство на брака” (Тук трябва да имам предвид, че съдът, при развод, се произнася относно вината само при изрично направено искане от някой от съпрузите)

2.) Каква да бъде издръжката  между мен и моя/та съпруг/а (ако искаме да има такава) при развод, например:

- “При развод работещият съпруг дължи издръжка на неработещия съпруг в размер на ½ от минималната работна заплата за страната.”
- “При развод съпругът дължи издръжка на съпругата в размер 100 лв. в продължение на 1 година след прекратяване на брака.”
- “При развод съпрузите не дължат издръжка един на друг, освен ако не възникне някое от основанията, за издръжка, посочени в закона.”


§ уговорки относно всякакви други имуществени отношения, между мен и моя/та  съпруг/а, доколкото това не противоречи на закона

Внимание! След прекратяване на брака остават в сила само тези договорни разпоредби, за които това изрично е предвидено.

Сключеният брачен договор може да бъде подробен и да включва най-разнообразни уговорки, стига те да са свързани с имуществените отношения между мен и моя/та съпруг/а. Ако небрежно пропуснем или умишлено не включим клауза относно някое от имуществените отношения, свързани със съвместното съжителство и с брака, ще остане да се прилага добре познатия режим на съпружеска имуществена общност.

Какви уговорки НЕ могат да се правят в брачния договор?

§ В брачния договор (независимо от това, което сме гледали по американските филми) аз и моя/та съпруг/а НЕ можем да включим уговорки, които регулират неимуществени отношения, като например:

- кога и колко често брачното ложе ще се ползва по предназначение;
- какво ще бъде поведението към родителите на другия съпруг;
- кой съпруг ще си играе с децата;
- кой съпруг ще разхожда кучето;
- кой съпруг ще върши домакинската работа и др.

Брачният договор НЕ е завещание, ето защо в него аз и моя/та съпруг/а НЕ можем да уговаряме клаузи в случай на смърт. Това по същество означава, че уговорки, направени по повод смъртта на мен или моя/та съпруг/а ще бъдат нищожни и няма да породят правно действие. Пример за такива уговорки са:

- “След смъртта на някой от съпрузите, неговото имущество преминава в собственост на другия съпруг.”
- “В случай на трагичен инцидент, завършил със смърт, семейното жилище, без значение чия собственост е, преминава в собственост на преживелия съпруг.”


§ В брачния договор не може да има само една клауза, например:

- „Къщата, собственост на съпруга, се прехвърля в собственост на съпругата“.

Ако сключим такъв договор, той ще бъде нищожен (не проявява действие), защото такъв договор по същността си е нещо друго –  дарение, замяна, покупко-продажба или някакъв друг договор, но не и брачен договор.

Кога мога да сключа брачен договор?

- Брачният договор може да бъде сключен преди сключването на брака. В този случай договорът ще породи своето действие от момента, в който бракът бъде сключен. Ако поради някаква причина аз и моят/а годеник/ца  сключим брачен договор, но после не сключим брак, този договор няма да се прилага за нас, няма да породи своето действие.

- Брачният договор може да бъде сключен и след сключването на брака – по всяко време, докато бракът продължава. Нещо повече, вече сключен брачен договор може да бъде променян колкото пъти и когато аз и моят/а съпруг/а постигнем съгласие за това. При всяка промяна в клаузите на брачния договор можем да уточним дали новите уговорки имат сила от промяната (ще действат само занапред) или ще се прилагат относно този вид отношения от момента на сключването на брака.

- Брачният договор може да бъде развален по взаимно съгласие от мен и моя/та съпруг/а по всяко време – преди или след прекратяване на брака. Този развален договор може да бъде заменен с нов, ако бракът не е прекратен. Ако след развалянето на договора не постигнем съгласие за сключването на нов, имуществените отношения между мен и моя/та съпруг/а ще се регулират от законовия режим на общност.