Покупката на имот е съпроводена с няколко задължителни такси и документи. Препоръчително е предварително да сте запознати с тях, за да можете да планирате и времето, необходимо за тяхното получаване, показва анализ на Адрес. Различните институции са поставили различни срокове за издаване, като не всички задължително разполагат с експресни поръчки, които биха ви спестили време, ако сте готови да инвестирате в него.

Задължителни документи при покупка на имот

Документ за собственост на имота

 
Документът за собственост върху недвижимото имущество е един от най-важните документи, с които продавачът се легитимира, както и предходни нотариални актове.

Сред най-често срещаните документи за собственост са:
 
>  нотариален акт, вписан в Агенция по вписвания – той може да бъде нотариален акт за покупко-продажба, за дарение, за замяна, констативен нотариален акт и т.н.;
 
>  крепостен акт, към който има записка за вписването му;
 
>  договор за продажба, сключен по реда на Наредбата за държавните имоти;
 
>  договор за продажба, сключен по Закона за общинската собственост и Закона за държавната собственост на държавни или общински имоти. Ако са сключени след 01.06.1996 г. следва да бъдат вписани в Службата по вписванията.

Удостоверение за данъчна оценка

Този тип удостоверение се издава от данъчната служба по местонахождение на имота. Важно уточнение в случая е адресът на имота да съвпада с адреса му по нотариален акт. Иначе трябва да се издаде и удостоверение за идентичност на адреси. Срокът в който можете да се сдобиете с удостоверението за данъчна оценка е между 3 и 14 дни. Добре е да знаете още, че на основание чл. 264, ал. 1 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК), удостоверенията издадени до 30 юни на текущата година имат валидност до същата дата догодина. Издадените след 30 юни обаче имат валидност до края на същата година. Освен това в данъчната оценка трябва да присъстват имената на всички съсобственици на жилището. Те трябва да са платили всички данъци и такси на имота, което също трябва да се впише в удостоверението.

istock
istock

Удостоверение за тежести върху имота

Този документ се получава от Имотния регистър към Агенцията по вписванията, а срокът за неговото издаване е от 3 дни до седмица.

Скица на имот

Агенцията по Геодезия, Картография и Кадастър (АГКК) издава скицата на имота. Обикновено срокът е около седмица, но може да се доплати за експресно издаване.

Как може да вдигнем цената на имота си

Документ за самоличност
 
Разбира се, документът за самоличност е задължителен елемент от процеса по покупко-продажба на недвижимо имущество. В случай че друго лице представлява вашите интереси, трябва да представи нотариално заверено пълномощно.

Удостоверение за семейно положение

Друг важен документ е този за семейното положение. Той се издава от ЕСГРАОН (Единна Система за Гражданска Регистрация и Административно Обслужване на Населението), най-често в сградата на общината по постоянен адрес на собственика на имота. С този документ можете да се сдобиете в рамките на един до 7 дни. Добре е да знаете, че такъв документ трябва да има всеки от съпрузите без значение, че информацията в него е идентична. Важността на този тип документ произтича от нуждата да се провери семейното положение на собственика към момента на придобиване на собствеността.

istock
istock

Такси при покупка на имот

Такса за вписване на новия нотариален акт в Имотния регистър


Отговорността на новия собственик не свършва до момента на плащането и придобиването на собствеността. След финализирането на сделката негово задължение е да впише новия нотариален акт в Имотния регистър. Това се случва в съответната служба по вписванията по местонахождението на недвижимия имот, където се подава  молба. Процедурата е съпътствана от съответната държавна такса към Агенцията по вписванията, която също е добре да имате предвид като допълнителен разход, за да успеете да се вместите в предвидения бюджет за покупка на нов дом. Таксата за вписване на новия нотариален акт се изчислява на база на цената, която трябва да заплатите за имота. За разлика от размера на местния данък, който се определя индивидуално от всяка община, то таксата за вписване на новия нотариален акт има фиксирана стойност за цялата страна. Нейният размер представлява 0,1% върху продажната цена.

Нотариална такса

Друг разход, който трябва да имате предвид при покупката на имот е нотариалната такса. Тя се формира на база цената на недвижимия имот, посочена в нотариалния акт, както и в зависимост от тарифата на нотариуса, удостоверяващ сделката. В случай че данъчната оценка е по-висока от посочената цена в акта, то таксата се изчислява въз основа на данъчната оценка. В случай че вече сте договорили продажната цена на имота или притежавате необходимите документи по сделката, разполагате с възможността да определите с точност дължимата такса по сделката, съгласно посочената тарифа. Освен това ако в процеса по покупка разчитате на съдействието на брокер на недвижими имоти, той ще ви даде ценни насоки и съвети, за да сте напълно подготвени за етапите в споразумението за придобиването на имот, както и ще ви даде разяснения относно  финансовите ви задължения.

Такса за изготвяне на нотариален акт

За изготвянето на нотариалния акт и съпътстващите го документи е необходимо да се обърнете към услугите на нотариус. Дължимата сума се заплаща според Тарифата, одобрена от Министерството на правосъдието, а дължимата сума за тези услуги е в размер на 30 лева.

istock
istock

Такса за вписване на договор за поддръжка и управление

Размерът на дължимите такси за вписване на договор за поддръжка и управление можете да намерите в чл. 2 от Тарифата за държавните такси. Тези суми се събират от Агенцията по вписванията. Размерът на този разход се определя на база стойността на Договора за целия период, за който е сключен. Така получената стойност се умножава по 0,1%. Имайте предвид обаче, че минималната такса е в размер на 10 лева.
Тук е моментът да отбележим, че таксата за вписване на договор за поддръжка и управление се изисква само при вписването на договора в Агенцията по вписванията. Сумата се заплаща еднократно и отговорен за нейното заплащане е инвеститорът, който се заема със задължението да поддържа и управлява имота. Иначе казано, следващият собственик няма задължението да заплати нова такса и не сключва нов договор за управление.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg