През април банковата система остава стабилна. Показателят за съотношението на ликвидните активи към сумата на пасивите в края на април е 21.94%.

Ликвидната позиция на отделните кредитни институции се поддържа на нива, осигуряващи нормалното обслужване на задълженията към клиенти, съобщава БНБ. При повечето банки реализираните приходи превишават разходите за дейността и извършените обезценки на кредити.

В края на април банковият сектор отчита печалба в размер на 218 млн. лв., която е с 48 млн. лв. повече спрямо предходния месец. В същото време продължава нарастването на класифицираните кредити и на свързаните с тях разходи за обезценки и специфични провизии.

Общата сума на активите на банковата система през месеца отбелязва лек спад с 0.9% под влияние на динамиката в паричните средства и в кредитите и вземанията.

Същевременно банките увеличават портфейлите си с ценни книжа чрез покупката на ДЦК и дългови инструменти на чуждестранни емитенти с нисък кредитен риск. Не настъпват съществени промени в пазарните позиции на отделните институции и към април петте най-големи банки притежават 57% от активите на системата.

През месеца кредитната дейност остава ограничена и размерът на брутните кредити и аванси в системата се запазва. Леко нарастване е отчетено единствено при жилищните ипотечни кредити (0.3%).

Привлечените средства намаляват с 0.7% поради настъпилия падеж на ресурс от кредитни институции (основно нерезиденти). Източниците на финансиране остават стабилни, като ролята на местните ресурси се повишава.

Увеличават се привлечените средства от институции, различни от кредитни, и от граждани и домакинства. В края на април делът на депозитите на населението в общата сума на привлечения ресурс е 42.7%, а на финансирането от институции, различни от кредитни – 31.5%.

Спрямо март размерът на балансовия капитал се запазва и възлиза на 9.5 млрд. лв