Финансовите институции са длъжни да информират по ясен и разбираем начин потребителите относно условията за ползване на предоставяните от тях услуги както и измененията на тези условия.

Съществува ограничаване на финансовия риск по договори за потребителски кредит с предмет чуждестранна валута – при промяна (увеличаване) на обменния курс спрямо националната валута.

Националният законодател е приложил правни способи за ограничаване на този риск, в случай че: 

1) неизплатената част от общата сума, дължима от потребителя; 

2) или размерът на погасителните вноски се променят с повече от 20 на сто от размера, получен при прилагане на обменния курс на БНБ към деня на сключване на договора за кредит.

Съществува правно задължение на кредитора при предоставянето на общата информация за кредитополучателя, вкл. и чрез използване на рекламни послания да разяснява на потребителя рисковете от възможни движения в обменния курс на чуждестранната валута или валути, които може да се отразят върху размера на общата сума, дължима от него.

Това изискване не е приложимо за кредити, предлагани в евро на потребител, чийто доход е в лева, както и за кредити, предлагани в лева на потребител, чийто доход е в евро, тъй като за тях обменният курс евро/лева е фиксиран).

Дори и неизплатената част от общата сума, дължима от потребителя, или размерът на погасителните вноски да не се променят с повече от 20 на сто от размера за потребителя се поражда право чрез едностранно волеизявление, отправено до кредитора, да измени договора за кредит за недвижими имоти в чуждестранна валута, като превалутира кредита: 

1) Във валутата, в която основно получава доходи; 

2) Във валутата на държавата членка, в която е неговото обичайно местопребиваване към момента на сключване на договора за кредит или в която е обичайното му местопребиваване.

Кредиторът е длъжен да извърши превалутирането по обменния курс на БНБ в деня на промяна на валутата, освен ако в договора за кредит е предвидено друго.