Чистата печалба на банковата система в България за първите десет месеца на годината е нараснала до 1.379 млрд. лв.

Това е с 38% повече спрямо същия период на миналата година, а също така сумата е с над 200 млн. лв. повече, отколкото печалбата за цялата 2017 г.

Най-голямата част от приходите на финансовите институции идват от лихви – 2.53 млрд. лв. От такси и комисионни са постъпили 1.032 млрд. лв.

Системата е отчела близо 50 млн. лв. загуби от курсови разлики.

Към 31 октомври 2018 г. активите на банковата система възлизат на 104 млрд. лв. и спрямо края на 2017 г. се увеличават с 6.6% (6.4 млрд. лв.), показва статистиката на БНБ.

Позицията пари, парични салда при централни банки и други депозити на виждане, която е с най-висока ликвидност, продължава да заема съществен дял в общите активи на банковия сектор – 18% в края на отчетния месец.

През периода януари – октомври делът на портфейлите с ценни книжа намалява до 13% в края на октомври, а този на кредитите и авансите достига 64.3%.

Депозитите в банковата система нарастват през периода януари – октомври със 7.1% (5.9 млрд. лв.) и в края на октомври възлизат общо на 89.6 млрд. лв.

Увеличение има при депозитите от кредитни институции (със 196 млн. лв., 3.7%), от други финансови предприятия (с 320 млн. лв., 11.6%) и от сектор държавно управление (със 765 млн. лв., 38.5%). Растеж е отчетен също и при депозитите от нефинансови предприятия (с 2.0 млрд. лв., 8.3%) и от домакинства (с 2.6 млрд. лв., 5.3%).

Собственият капитал в баланса на банковата система в края на октомври 2018 г. възлиза на 12.6 млрд. лв., като за десетте месеца е намален с 21 млн. лв. (0.2%).