Анализаторите на Райфайзенбанк (България) ЕАД смятат, че възстановяването на икономиката на България продължава да бъде крехко и силно зависимо от развитието на международната стопанска конюнктура. Това твърдение се съдържа в месечния обзор на финансовата институция на актуалните към края на юли 2011 г. макроикономически данни.

Нетният износ продължава да бъде основният фактор за подобрението на макроикономическите показатели на страната. Възстановяването на вътрешното търсене изостава от очакванията, а по отрасли икономическото развитие е неравномерно - промишлеността отбелязва добри темпове на нарастване на продукцията, главно поради доброто експортно търсене, докато при строителството сигнали за оживление не се наблюдават.

Според главния икономист на банката Калоян Ганев, динамиката на краткосрочните индикатори дава основание да се очаква отново малък икономически растеж от порядъка на 2-2.5% на годишна база за второто тримесечие на 2011 година.

Последните силни колебания на световните финансови пазари обаче, могат да доведат до забавяне на икономиките на основните търговски партньори на страната през следващите тримесечия. Ако това се случи, може да се очаква свиване на обемите на българския износ спрямо наблюдаваните през последните месеци равнища.

Доколкото до момента износът е основният двигател за икономическото възстановяване, подобно развитие би се отразило негативно върху производствената активност на експортно ориентираните компании, както и върху пазара на труда. Това би предизвикало допълнителен спад на вътрешното търсене, който може да върне икономиката на страната обратно в рецесия, се казва в обзора Райфайзенбанк.