Сериозно нарастване на пенсиите, отпуснати при специални условия на пенсиониране, отича НОИ. За периода от 2019 г. До 2022 г. те се увеличават с 50 032 или с 18%. Освен като брой, те се увеличават и като дял в структурата на личните пенсии за стаж и възраст, изплащани от фонд „Пенсии“, за сметка на дела на пенсиите, отпуснати при пълен осигурителен стаж.
Най-голям дял през 2022 г. заемат пенсиите при непълен осигурителен стаж. На второ място са тези на хората, работили при условията на първа, втора категория труд или при условията на подземен труд, следвани от пенсиите в намален размер.

За разглеждания период именно пенсиите в намален размер отбелязват двукратно увеличение, което показва, че нараства броят на хората, които при наличие на необходимия осигурителен стаж, но при недостиг (до една година) на възраст за придобиване право на пенсия в пълен размер се възползват от възможността да получат пенсия в намален размер.

Общият брой на новоотпуснатите лични пенсии за стаж и възраст (вкл. отпуснатите по общия ред) за периода от 2019 г. до 2022 г. бележи ръст от 4,8% (от 49 659 през 2019 г. до 52 048 през 2022 г.). Почти половината от тях са пенсии, отпуснати при специални условия на пенсиониране, чийто дял нараства за периода от 47,3% на 49,3%.
Данните показват, че най-много са пенсиите, отпуснати при непълен осигурителен стаж, като за разглеждания период те нарастват с 1058 или с 9,6%. С най-голям ръст както в абсолютно, така и в процентно изражение, са пенсиите в намален размер – с 1915 или с 36%.

Най-рано с лична пенсия за стаж и възраст се пенсионират балерините, балетистите и танцьорите в културни организации, а най-късно – лицата с непълен осигурителен стаж.
 
Личната пенсия за осигурителен стаж и възраст (ОСВ), отпусната при условията на чл. 68, ал. 1-2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), е основният вид пенсия, който се отпуска от фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване (ДОО). Тя се получава от най-голям брой пенсионери и заема най-висок дял в разходите за пенсии
от фонда. Така наречената пенсия по общия ред се отпуска при придобиване на определен осигурителен стаж и навършване на определена възраст.
В КСО обаче съществуват и редица разпоредби, регламентиращи придобиване право на пенсия при други (специални) условия (Таблица №1).

НОИ
НОИ

Такива са:

• Пенсии при непълен осигурителен стаж (чл. 68, ал. 3 от КСО) – отпускат се при навършена определена възраст и при недостигащ осигурителен стаж за придобиване право на пенсия по общия ред. За този вид пенсия изискуемата възраст е по-висока от възрастта, необходима за отпускане на пенсия при пълен осигурителен стаж, но за сметка на това изискуемият минимален действителен осигурителен стаж е едва 15 години;

• Пенсии в намален размер (чл. 68а от КСО) – отпускат се на лица, които имат нужния стаж и им остава до една година до навършването на необходимата възраст

НОИ събира със запори неправомерно платени обезщетения

• Пенсии за осигурителен стаж и възраст на балерини, балетисти или танцьори в културни организации (чл. 69а от КСО). При тях изискването за стажа и възрастта са по-ниски от тези, необходими за придобиване право на пенсия по общия ред;

• Пенсии за хора, полагали труд при условията на първа, втора категория или при условията на подземен труд (чл. 69б от КСО). И за този вид пенсии продължителността на изискуемия осигурителен стаж и необходимата навършена възраст са по-ниски в сравнение с тези, необходими за придобиване право на пенсия по
общия ред.

НОИ
НОИ

Общият брой на личните пенсии за стаж и възраст (в т.ч. пенсии, отпуснати по общия ред) за периода 2019-2022 г. намалява. Ако в края на 2019 г. пенсиите са 1 500 620, то в края на 2022 г. те вече са 1 420 640 или с 5,3% по-малко. Основна причина за това е намалението с 10,6% на броя на личните пенсии за ОСВ, отпуснати по общия ред, които за периода са със 130 012 пенсии по-малко (1 221 963 в края на 2019 г. и едва 1 091 951 в края на 2022 г.). Това се дължи на плавното покачване от началото на всяка календарна година на изискуемите за отпускането на този вид пенсия осигурителен стаж и навършена възраст.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg