Спрямо закона държавните органи, органите на местно самоуправление и работодателите създават условия и съдействат на синдикалните организации за осъществяване на тяхната дейност.

Те им предоставят безвъзмездно за ползване движими и недвижими имоти, сгради, помещения и други материални условия, необходими за изпълнение на техните функции. В какво се изразява осигуряването на тези условия и има ли вариант да бъдат заобиколени, отговаря д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право.

Кодексът на труда признава важната социална функция на синдикалните организации като автентичния представител и защитник на правата и интересите на трудещите се и императивно постановява, че държавните органи, органите на местно самоуправление и работодателите са длъжни да създават условия и съдействат на синдикалните организации за осъществяване на тяхната дейност. Общото задължение на държавните органи, на органите на местно самоуправление, както и на работодателите е, че те преди всичко трябва да създават необходимите условия за осъществяване на синдикалната дейност.

КНСБ иска ръст на доходите в бюджетната сфера с 10% от 1 юли

Под понятието „условия” следва да се разбира създаване на онази атмосфера и обстановка, която най-добре подпомага съответните синдикални организации ефективно и навременно да упражняват своите представителни и защитни функции.

Поради тази причина терминът „условия“ във всички случаи се свързва със спецификата, с особеностите и предизвикателствата на синдикалната дейност, със същността на синдикалната кауза, с обстоятелствата и изискванията, които съпътстват синдикалната работа. На практика това означава, че възникналите въпроси, които се отнасят до трудовите и осигурителните отношения и до въпросите на жизненото равнище, следва да се решават от социалните партньори на съответното равнище, чрез средствата за социалния диалог, в дух на сътрудничество и взаимно зачитане интересите и на двете страни, участващи в него.

istock
istock

Специално е казано, че държавата осъществява регулирането на трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения, осигурителните отношения, както и въпросите на жизненото равнище в сътрудничество и след консултации с представителните организации на работниците и служителите и на работодателите.

Законът конкретизира и по вид материално-техническите условия, които би следвало да бъдат осигурени на синдикалните организации. Тези условия са примерно изброени и се свеждат предимно до сгради, помещения, предоставени за безвъзмездно ползване, а също така и „други материални условия”.

По-висока заплата за подписалите колективен трудов договор

Под понятието „други материални условия” би следвало да се разбират например поемането на консумативните разноски за ползване от синдикатите на осветление, отопление, вода, телефонни такси при определени предварително лимити, и др. Изразът „други материални условия“ е свързан с предоставянето на сгради и помещения, защото какъв е смисълът държавата или работодателя да предостави за безвъзмездно ползване помещения, в които няма ток, вода, отопление,или тези разходи не бъдат поети, а само четири стени?

За да има яснота и сигурност в отношенията между социалните партньори, конкретните задължения по закон следва да бъдат предоставени на основата на споразумения или в клаузи в колективните трудови договори. Тези задължения следва да бъдат в писмени документи, в писмен вид, а не чрез устна уговорка, обещание и т. н.

Държавните органи или работодателя осигурява според възможностите си безвъзмездно ползване на помещение за осъществяване дейността на синдикатите и след предварително съгласуване предоставя условия за провеждане на синдикални мероприятия, безвъзмездно ползване на телефон/факс, размножителна техника до, интернет и e-mail достъп в достатъчен обем и други подобни, които са доказателство за доброто сътрудничество между работодатели и синдикати, изразено в писмена форма.

Справка:

чл. 46 от Кодекса на труда

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg