Ако все още не сте започнали професионалния си път, пенсионирането вероятно ви се струва далечна перспектива, за която още е рано да мислите. Имайте предвид обаче, че колкото по-рано започнете да се осигурявате за пенсия, толкова повече средства ще получите след пенсионирането си.

Задължителните осигуровки за пенсия започват да се удържат от месечната ви заплата още със сключването на първия ви договор – трудов или граждански. Вашите вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване постъпват в универсален пенсионен фонд (УПФ), който вие избирате сами.

Размерът на вноската за УПФ за 2021 г. е 5% от осигурителния доход на лицето, разпределени в съотношение 2,8% за сметка на работодателя към 2,2% за сметка на служителя. Размерът на осигурителната вноска се определя всяка година с Кодекса за социално осигуряване.

Може ли да ви уволнят, ако придобиете право на пенсия

Допълнителното пенсионно осигуряване се дели на задължително и доброволно. То се осъществява от фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване и фондове за допълнително доброволно пенсионно осигуряване. Припомнете си информацията в нашата статия „Частен пенсионен фонд – за какво да внимавам?“

Допълнителното задължително пенсионно осигуряване е вторият стълб на пенсионната система. То дава право на втора допълнителна пенсия на всички, родени след 31 декември 1959 г. чрез участие в УПФ, както и на работещите първа и втора категория труд, независимо от възрастта, пенсия за ранно пенсиониране чрез участие в професионален пенсионен фонд (ППФ).

istock
istock

Пенсионното осигуряване е регламентирано в дял втори на Кодекса за социално осигуряване. Универсалните и професионалните пенсионни фондове се учредяват и управляват от лицензирани пенсионноосигурителни дружества.

Участието във фонд за допълнително пенсионно осигуряване е задължително. Задължението за участие възниква при започване на осигуряване и в зависимост от вида на категорията на упражнявания труд. Имате възможност да изберете сами вашите фондове. Ако не го направите, ще бъдете служебно разпределени на случаен принцип.

Как се формира пенсията

Личният избор на фонд трябва да направите в срок до три месеца от възникване на задължението за осигуряване като подадете заявление до пенсионноосигурителното дружество, управляващо желания от вас фонд. Информация за регистрираните пенсионноосигурителни дружества можете да получите на сайта на Комисията за финансов надзор.

Ако не направите личен избор, ще бъдете служебно разпределени в някой от регистрираните пенсионни фондове, по ред и начин, определени със съвместна инструкция на Комисията за финансов надзор и Национална агенция за приходите.

istock
istock

Можете да прехвърляте вашата индивидуална партида от един в друг фонд, както и във фонд „Пенсии“ на Държавното обществено осигуряване.

Изборът на УПФ е личен и свободен и вие не сте длъжни да се съобразявате с препоръките на трети лица, включително и с тези на вашия работодател. Изборът ви за УПФ не води до автоматично избиране и на ППФ, ако имате задължение за осигуряване и в такъв вид фонд. В този случай е необходимо да подадете отделно заявление за участие в ППФ.

Важни промени

Тази година бяха въведени три вида пенсионни продукти, които ще се изплащат от УПФ – пожизнена пенсия за старост, разсрочено плащане и еднократно плащане на парите по индивидуалната партида на всеки осигурен.

  1. Пожизнената пенсия за старост бива три вида. Пенсионноосигурителното дружество предоставя пожизнена пенсия без допълнителни условия, пожизнена пенсия с период на гарантирано изплащане или пожизнена пенсия, включваща разсрочено изплащане на част от средствата до навършване на избрана от пенсионера възраст.

Периодът на гарантирано изплащане на пенсията може да бъде от 2 до 10 години в зависимост от избора на осигуреното лице.

От какво зависи втората пенсия

Право на пожизнена пенсия за старост имат тези, чиито размер на средствата по индивидуалната партида позволява отпускането ѝ в месечен размер не по-малък от 15% от минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст. (Минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст при пълен осигурителен стаж от 1 януари до 31 декември 2021 г. е 300 лева).

istock
istock

  1. Разсрочено плащане влиза в сила, когато осигуреното лице няма достатъчно пари по партидата си за пожизнена пенсия, но има повече от трикратния размер на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст (за 2021 г.: 3 х 300 лева = 900 лева).

Срокът и размерът на разсроченото плащане и размерът на пожизнената пенсия се определят в зависимост от избора на осигуреното лице.

  1. Еднократно плащане. То ще се прилага, в случай че пенсионните спестявания на осигурения в УПФ са по-малки от трикратния размер на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст (900 лева за 2021 г.)

Размерът на допълнителната пожизнена пенсия за старост ще се определя според натрупаните в индивидуалната партида средства, допълнени при необходимост до брутния размер на преведените вноски, таблиците на НСИ за смъртност и средна продължителност на предстоящия живот, технически лихвен процент. Гарантираният ѝ размер ще е равен на брутния размер на направените осигуровки.

istock
istock

Променен е и срокът, в който хората могат да упражнят правото си на избор на осигуряване – дали да преместят средствата си в Националния осигурителен институт (НОИ) или да останат в частен фонд. Те вече ще могат да избират между една и пет години преди пенсиониране.

30 на сто от хората нямат намерение да се пенсионират

С промените в КСО бяха регламентирани и основните правила за отпускане, изплащане, преизчисляване или актуализиране на пенсиите, както и правата на наследниците на осигурените от УПФ.

Хората, които навършват възрастта за пенсиониране между 2022 г. и 2025 г. включително, при желание ще могат да променят осигуряването си от частен фонд във фонд „Пенсии“ в НОИ с увеличена осигурителна вноска в размера на осигурителната вноска за фонда. Това ще може да става, при условие че не им е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст и навършват изискуемата за тях възраст.

Сроковете за промяна при бъдещи пенсионери

- От 1 януари 2022 г. до 31 декември 2025 г. прехвърляне към НОИ може да стане не по-късно от една година преди навършването на пенсионна възраст;

- От 1 януари 2026 г. до 31 декември 2030 г. – не по-късно от две години преди пенсионна възраст;

- От 1 януари 2031 г. до 31 декември 2035 г. – не по-късно от три години преди възрастта за пенсиониране;

- От 1 януари 2036 г. до 31 декември 2037 г. – не по-късно от четири години;

- След 1 януари 2038 г. – не по-късно от пет години преди навършване на пенсионна възраст.

Пенсия след 2019 г. - само с данни от регистъра

Лицата, избрали да променят осигуряването си от универсален пенсионен фонд в НОИ, имат право да се върнат и обратно в частния, ако не им е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст и навършват изискуемата за тях възраст.

Все повече българи си местят парите за допълнителна пенсия

Осигурителните плащания ще се извършват от индивидуалните партиди във фондовете за допълнително социално осигуряване и от фондовете за извършване на плащания. Размерът на пенсиите се определя въз основа на средствата по индивидуалната партида, натрупани към датата на определянето ѝ, в зависимост от направените вноски и другите постъпили средства по индивидуалната партида, доходите от тяхното инвестиране и от събраните такси и удръжки. Ако към момента на пенсионирането в индивидуалната партида има по-малко средства от брутния размер на преведените от НАП и НОИ осигурителни вноски за лицето, то партидата ще бъде допълвана до тази сума със средства от резерва на дружеството.

Правата на наследниците се регламентират в подписания пенсионен договор в зависимост от характеристиките на избрания от пенсионера продукт. Продуктите от универсалните фондове ще се наследяват от пълния кръг наследници по закона за наследството, което включва и изключените досега от наследяване на втория стълб наследници по съребрена линия (братя и сестри).

Пожизнената пенсия ще може да се наследява, само ако е с гарантиран период на изплащане.

Пенсионните дружества имат право да организират и участват в програми за лоялни клиенти съвместно с търговски вериги, финансови институции, оператори на комунални услуги и други лица в полза на пенсионерите и осигурените лица.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg