Пенсията е фиксирана сума, която ежемесечно се отпуска на хората с навършена пенсионна възраст и с необходимия придобит трудов стаж. Трудовата пенсия е основният вид пенсия. Други условия за пенсиониране са трайна болест или физическо увреждане. Различните видове пенсии се изчисляват по различни начини.

ПЕНСИИ ЗА ТРУДОВА ДЕЙНОСТ

- Пенсия за осигурителен стаж и възраст

- Пенсия за инвалидност поради общо заболяване

- Пенсия за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест

- Наследствена пенсия

Пенсия за осигурителен стаж и възраст

За да се пенсионирате през 2021 г., ако сте жена, трябва да сте на 61 г. и 8 м. и да имате 36 г. осигурителен стаж. За мъжете възрастта е 64 г. и 4 м. и 39 г. осигурителен стаж. От 1 януари 2018 г., необходимата възраст за пенсиониране и осигурителният стаж за мъже и жени плавно се увеличава, докато се достигнат 65 години за двата пола и 40 години осигурителен стаж за мъжете и 37 години за жените.

istock
istock

Ако не ви достига необходимият осигурителен стаж за пенсия, придобивате право при навършване на 66 години и 8 месеца за 2021 г. и най-малко 15 г. осигурителен стаж. Възрастта се увеличава постепенно всяка година. Повече информация ще откриете в таблицата на сайта на НОИ.

Пенсията за осигурителен стаж и възраст се изчислява по формула, в която са определящи годините осигурителен стаж и доходът, върху който са внасяни осигурителни вноски за пенсия през тези години.

Дефицитът в пенсионната система ще расте

Формула за определяне размера на пенсията за осигурителен стаж и възраст (ПОСВ)

ПОСВ = СОД х ИК х (ОС/100)

където:

ПОСВ е размерът на пенсията за осигурителен стаж и възраст;

СОД е средномесечният осигурителен доход за страната за 12 календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията;

ИК е индивидуалният коефициент на лицето;

ОС е осигурителният стаж на лицето, превърнат към трета категория труд – по процент 1,169 за всяка година осигурителен стаж и съответната пропорционална част от процента за месеците осигурителен стаж.

istock
istock

Формула за определяне размера на пенсията за инвалидност поради общо заболяване (ПИОЗ)

ПИОЗ = СОД х ИК х (ДОС + ПОС х Кк)/100

където:

ПИОЗ е размерът на пенсията за инвалидност поради общо заболяване;

СОД е средномесечният осигурителен доход за страната за 12 календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията;

Без увеличение на пенсиите остават над 900 000 души

ИК е индивидуалният коефициент на лицето до датата на инвалидизирането, а за слепите и инвалидите по рождение или с придобита инвалидност до постъпване на работа – до датата на заявлението;

ДОС е действителният осигурителен стаж на лицето по процент 1,1 за всяка година осигурителен стаж и съответната пропорционална част от процента за месеците осигурителен стаж;

ПОС е признатият осигурителен стаж по процент 1,1 за всяка година осигурителен стаж и съответната пропорционална част от процента за месеците осигурителен стаж;

istock
istock

Кк е коригиращият коефициент по чл. 75, ал. 2 КСО в зависимост от процента намалена работоспособност, както следва:

1. за лица с намалена работоспособност над 90 на сто – 0,9;

2. за лица с намалена работоспособност от 71 до 90 на сто – 0,7;

3. за лица с намалена работоспособност от 50 до 70,99 на сто – 0,5.

Формула за определяне размера на пенсията за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест (ПИТЗПБ)

ПИТЗПБ = СОД х ИК х Кк,

където:

ПИТЗПБ е размерът на пенсията за инвалидност поради трудова злополука или професионална болест;

СОД е средномесечният осигурителен доход за страната за 12 календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията;

ИК е индивидуалният коефициент на лицето до датата на инвалидизирането;

Кк е коригиращият коефициент по чл. 79, ал. 1 КСО в зависимост от процента на намалената работоспособност, както следва:

30 на сто от хората нямат намерение да се пенсионират

1. за лица с намалена работоспособност над 90 на сто – 0,4;

2. за лица с намалена работоспособност от 71 до 90 на сто – 0,35;

3. за лица с намалена работоспособност от 50 до 70,99 на сто – 0,30.

istock
istock

Наследствена пенсия

Личните пенсии по част I от КСО могат да преминават в наследствени, с изключение на пенсиите за гражданска инвалидност, социалните пенсии за старост, социалните пенсии за инвалидност и персоналните пенсии.

Отказът от наследство не лишава лицата от наследствени пенсии, както и получаването на наследствена пенсия не се счита за приемане на наследство. Вижте кои лица имат право на наследствена пенсия и как се определя тя.

Формула за определяне на индивидуалния коефициент (ИК) на лицето, участващ в горепосочените формули

ИК = (ИК1 x 36 м. + ИК2 x ZZZм.) / (36 м. + ZZZ м.)

където:

ИК е индивидуалният коефициент на лицето;

ИК1 е съотношението между средномесечния осигурителен доход на лицето за избран от него тригодишен период (36 месеца) до 31.12.1996 г. и средномесечната работна заплата за страната за същия период, обявена от Националния статистически институт;

ИК2 е съотношението между средномесечния осигурителен доход на лицето за периода след 31.12.1996 г. до пенсионирането (ZZZ месеца) и средномесечния осигурителен доход за страната за същия период, обявен от Националния осигурителен институт.

Все повече българи си местят парите за допълнителна пенсия

Индивидуалният коефициент се определя, като всяко от съотношенията – ИК 1 и ИК 2 се умножи по броя на месеците, за които е установено, и сборът на получените произведения се раздели на общия брой на месеците, включени в двата периода.

Има две различни методики за изчисляване на ндивидуалния коефициент. „Старата“ методика се отнася за пенсии, отпуснати с начална дата до 31.12.2018 г. „Новата“ методика се използва за пенсии с начална дата на отпускане след 31.12.2018 г.

За времето от 04.05.2019 г. до 01.01.2022 г. е създадена възможност лицата, чиито пенсии за трудова дейност се отпускат с начална дата след 31.12.2018 г., да изберат по коя от двете методики да се определи индивидуалният коефициент, респективно размерът на пенсията им, ако това е по-благоприятно за тях. За още подробности посетете страницата на НОИ.

istock
istock

ПЕНСИИ, НЕСВЪРЗАНИ С ТРУДОВА ДЕЙНОСТ

- Пенсия за военна инвалидност

- Пенсия за гражданска инвалидност

- Социална пенсия за старост

- Социална пенсия за инвалидност

- Персонална пенсия

Пенсии за инвалидност

Пандемията увеличи ранното пенсиониране

Право на социална пенсия за инвалидност имат лицата, навършили 16-годишна възраст, с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане повече от 71 на сто. НОИ отпуска и изплаща социални пенсии за инвалидност само на лица, които не получават друг вид пенсия/ии. Научете повече за пенсиите за инвалидност на сайта на НОИ.

Социална пенсия за старост

Право на социална пенсия за старост имате, когато навършите 70 години, ако годишният доход на член от семейството е по-малък от гарантирания минимален доход за последните 12 месеца и ако не получавате друга пенсия, включително от друга държава.

istock
istock

Персонална пенсия

В особени случаи Министерският съвет отпуска пенсии на лица, по отношение на които не са налице някои от изискванията на Кодекса за социално осигуряване. Персонална пенсия се отпуска на жени, навършили възрастта по чл. 68, ал. 3 от КСО, родили и отгледали 5 и повече деца до навършване на 18-годишната им възраст.

Право на пенсия имат и лицата, навършили възрастта по чл. 68, ал. 3 от КСО, които са полагали грижи в продължение на повече от 10 години за инвалиди – членове на техните семейства, постоянно нуждаещи се от чужда помощ; за членове на семейството се считат съпругът, съпругата, както и техните възходящи и низходящи по права линия.

Как българи със стаж в чужбина да получат пенсия, обясняват от НОИ

Ранно пенсиониране

Категориите труд са определени в наредба и са свързани с условията на труд – например ако сте работили в мини, бил/а сте пилот или работник в металургията. Има две схеми:

- Пенсии от професионалните пенсионни фондове

От 01 януари 2016 г. осигурените лица в професионален пенсионен фонд, които не са избрали да се осигуряват само във фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване (първи стълб), имат право на срочна професионална пенсия, изплащана от професионалните пенсионни фондове. Срочната професионална пенсия ще се изплаща, докато лицето навърши стандартната пенсионна възраст.

- Пенсия от фонд „Пенсии“ (първи стълб)

Ако лицата не са придобили право на пенсия, плащана от професионален пенсионен фонд, или са избрали да се осигуряват само във фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване (първи стълб), те имат право на пожизнена пенсия, изплащана от Националния осигурителен институт.

- Учителите имат възможност за ранна пенсия, която се отпуска от Учителския пенсионен фонд.

istock
istock

Преизчисляване на пенсии

Възможностите за преизчисляване на пенсията за трудова дейност и увеличаване на размера й, съгласно разпоредбите на КСО, са следните:

Приеха формулите за изчисляване на втората пенсия

- По реда на чл. 102 от КСО с допълнително придобития от работещия пенсионер осигурителен стаж, съответно осигурителен стаж и осигурителен доход, в периодите след пенсионирането му

- По реда на § 7д от ПЗР на КСО за пенсиите за трудова дейност, отпуснати до 31.08.2021 г. включително, с намален индивидуален коефициент.

- По реда на § 9, ал. 2 от ПЗР на ЗБДОО за 2021 г. за пенсиите за осигурителен стаж и възраст, отпуснати до 31.12.2020 г. включително с намален индивидуален коефициент.

istock
istock

От 01.01.2021 г., преизчисляването по реда на чл. 102 от КСО на пенсиите на работещите пенсионери е регламентирано по следните два начина:

- Служебно преизчисляване на пенсиите за трудова дейност по реда на чл. 102, ал. 1, т. 1 от КСО. Извършва се без да е необходимо подаване на заявление от пенсионерите.

- Ежегодно преизчисляване на пенсиите за трудова дейност по реда на чл. 102, ал. 1, т. 2 от КСО по заявление на пенсионера. Ежегодното преизчисляване на пенсията с допълнително положения след пенсионирането осигурителен стаж и осигурителен доход се извършва след подадено заявление от пенсионера в ТП на НОИ, което изплаща пенсията му за трудова дейност.

Една добра новина за всички пенсионери е, че от 1 юли 2021 г. пенсиите, отпуснати до 31 декември 2020 г., ще бъдат осъвременени с 5%. Тук можете да се запознаете се с основните промени в областта на пенсионното осигуряване в периода 2019-2021 г. И помнете, че пенсионирането не е краят на пътя, а просто завой, след който времето вече не е равно на парите.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg