Средната брутна месечна заплата в Югоизточния регион за март на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е 1225 лв. Съответно в Бургас тя е 1173 лв., което отрежда града на 12-о място в страната по този показател. В Сливен е 1095 лв. (22-о място), в Стара Загора - 1343 лв (4-о място), докато в Ямбол е 1186 лв. (14-о място). Това показват последните данни на Националния статистически институт /НСИ/.

Средната брутна месечна заплата за първото тримесечие на 2021 г. в Югоизточния район е 1206 лв. В Бургас средната брутна заплата е 1169 лв. В Сливен е 1079 лв., Стара Загора - 1307 лв., Ямбол - 1158 лв.

Къде у нас заплатите са най-високи

В област Бургас средната брутна месечна работна заплата през първото тримесечие на 2021 г. е 1169 лв., при 1462 лв. средна за страната, сочат данните на териториалното статистическо бюро - Югоизток и отдел "Статистически изследвания - Бургас" към НСИ.

В сравнение с останалите области на страната, по показателя средна брутна месена работна заплата през първото тримесечие на 2021 г., област Бургас се нарежда на 12-о място. Най-висока средна работна заплата получават наетите в област София (столица) - 1989 лв., а най-ниска - в областите Благоевград - 949 лв., Видин - 987 лв. и Кюстендил - 1000 лева.

istock
istock

През първото тримесечие на 2021 г. средната брутна месечна работна заплата в област Бургас е намаляла спрямо четвъртото тримесечие на 2020 г. с 0,1 на сто. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо намаление са "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения" - с 31,4 на сто и "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 23,9 процента. Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през първото тримесечие на 2020 г. в обществения сектор нараства със 17,7 процента, а в частния - с 6,2 на сто.

В края на март 2021 г. в сравнение със същия период на 2020 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение намаляват с 1900 или с 1,7 процента. Най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности: "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива", и "Операции с недвижими имоти", а най-голямо увеличение - в "Хуманно здравеопазване и социална работа" и "Селско, горско и рибно стопанство". В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите "Търговия; Ремонт на автомобили и мотоциклети" и "Преработваща промишленост" - съответно 17,9 на сто и 17,6 процента. По брой наети лица по трудово и служебно правоотношение през 2021 г. областта заема 4-о място сред 28-те области в страната.

През първото тримесечие на 2021 г. средната брутна месечна заплата за област Сливен е намаляла спрямо четвъртото тримесечие на 2020 г. с 0,5 процента и е 1079 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 1400 лв., а за частния - 945 лева.

В кои случаи може да не ни платят цялата заплата

През първото тримесечие на 2021 г. средната месечна работна заплата за областта нараства с 8,6 на сто в сравнение с първото тримесечие на 2020 година.

istock
istock

В сравнение с останалите области на страната през първото тримесечие на 2021 г. област Сливен е на 22-ро място по показателя "средна работна заплата". Най-висока средна брутна месечна заплата получават наетите в секторите "Професионални дейности и научни изследвания", "Хуманно здравеопазване и социална работа" и "Държавно управление".

По предварителни данни на НСИ броят на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Сливен спрямо края на декември 2020 се увеличава с 0,3 процента и към края на март 2021 г. техният брой е 37 500.

По предварителни данни на НСИ наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора към края на март 2021 г. нарастват с 0,8 процента спрямо края на декември 2020 г. и достигат 97 300. Спрямо същия период на предходната година, през първото тримесечие на 2021 г. средната месечна работна заплата в областта нараства с 10,5 процента, като в обществения сектор растежът е 13,2 на сто, а в частния - 8 процента.

В сравнение с останалите области на страната, през първото тримесечие на 2021 г. област Стара Загора е на четвърто място по показателя "средна работна заплата", след областите София (столица) (1989 лв.), София (1410 лв.) и Варна (1313 лева).

Коя професия е най-желана у нас


По предварителни данни на НСИ наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ямбол в края на март 2021 г. са 28 300. Средната брутна месечна работна заплата в област Ямбол за януари 2021 г. е 1144 лв., за февруари - 1142 лв., а за март - 1186 лева.

istock
istock

През първото тримесечие на 2021 г. средната брутна месечна работна заплата е 1158 лв., като спрямо предходното тримесечие се увеличава с 2,8 процента и е с 304 лв. по-ниска от същия показател за страната.

В обществения сектор наетите лица по трудово и служебно правоотношение получават средно 1431 лв., а в частния - 1067 лева. Най-високо средно месечно трудово възнаграждение през първото тримесечие на 2021 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в секторите "Хуманно здравеопазване и социална работа", "Финансови и застрахователни дейности" и "Държавно управление". Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности "Хотелиерство и ресторантьорство" и "Административни и спомагателни дейности.

Над 10% ръст при средната работна заплата за една година

През първото тримесечие на 2021 г. област Ямбол е на 14-о място спрямо другите области в страната.

В Югоизточен район през март наетите по трудово и служебно правоотношение са 268 275. В Бургас са 105 167 души, в Сливен - 37 538, в Стара Загора - 97 273, в Ямбол - 28 297, посочват още от НСИ.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg