Българските работодатели споделят намерения за значителни нови назначения през следващото тримесечие. Това показва обзорното изследване на Менпауър за заетостта през третото тримесечие на 2016 г., което е проведено под формата на интервюта сред представителна извадка от 620 работодатели в България. 

Анкетираните са отговорили на въпроса: "Как очаквате да се промени общата заетост във Вашата фирма и регион през трите месеца до края на септември 2016 г. в сравнение с настоящото тримесечие?". 

Резултатите от изследването показват, че работодателите имат намерения за нови назначения през третото тримесечие на годината. Най-силен пазар на труда се предвижда в сектор "Транспорт, складове и комуникации", а най-слаби изгледи за наемане на хора отчитат работодателите в сектора на земеделието, горското стопанство, лова и риболова. 

"Според Европейската комисия развитието на пазара на труда в България се очаква да продължи да се подобрява през следващите две години. Процентът на растеж ще се подобри от 0,3% през 2015 г. до 0,5% през 2017 г.", коментира Надя Василева, управляващ директор на Менпауър България, Сърбия и Хърватия. 

Сравнение по региони

През третото тримесечие на 2016 г. се очаква числеността на персонала да нарасне във всички пет региона. Най-силен пазар на труда се предвижда в Русе, където нетната прогноза за заетостта е +14%. В Пловдив се очертава стабилен ръст на броя заети лица - +11%, а софийските работодатели отчитат предпазлив оптимизъм с прогноза от +10%. Скромен ръст на заетостта се предвижда във Варна и Бургас, където прогнозите са съответно +7% и +6%.

Спрямо предходното тримесечие работодателите във Варна отчитат спад с 5 процентни пункта, а в София — с 4 процентни пункта. Същевременно в Бургас се отчитат относително стабилни планове за назначения, а в Пловдив и Русе промяна не се очертава.

В сравнение с третото тримесечие на 2015 г. изгледите за наемане на работа се подобряват в три региона, като начело са Русе и Варна със съответно 3 и 2 процентни пункта. Работодателите в Пловдив отчитат спад с 4 процентни пункта, а прогнозата за София е по-слаба с 3 процентни пункта.

Сравнение по сектори

Очаква се числеността на персонала да нарасне във всички 10 икономически отрасли през третото тримесечие на 2016 г. Работодателите предвиждат най-силен пазар на труда в производството и в сектор „Транспорт, складове и комуникации“, като нетните прогнози за заетостта и в двете сфери са значителни - +14%. Благоприятен климат се очертава и в сектора на финансите, застраховането, недвижимите имоти и бизнес услугите, както и в търговията на едро и дребно с нетни прогнози за заетостта от +11%. 

Прогнозата в строителството е +10%, а увеличения в числеността на заетите лица с по 7% се прогнозират в секторите „Електричество, газ и вода“ и „Хотелиерство и ресторантьорство“. Най-слаби изгледи за наемане на персонал отчитат работодателите в сектора на земеделието, горското стопанство, лова и риболова, където прогнозата е +2%.

„Производителят Теси инвестира 15 милиона лева в отварянето на нов завод. Инвестицията ще послужи за удвояване на производството, след като е приключена. Теси е една от компаниите в България, която изнася голяма част от производството си в чужбина, а новият завод отваря 80 нови работни места,” коментира Надя Василева.

Спрямо предходното тримесечие работодателите в 7 от 10-те икономически отрасли отчитат по-слаби прогнози за нови назначения. В строителството, производството и публичния и социален сектор те спадат с по 7 процентни пункта, а в сектора „Електричество, газ и вода“— с 6 процентни пункта. Плановете за наемане обаче се подобряват в два бранша, като най-съществени са в секторите на земеделието, горското стопанство, лова и риболова — с 4 процентни пункта.

В сравнение със същия период на миналата година в 6 от 10-те отрасли се отчитат по-слаби прогнози. Най-съществено влошаване споделят работодателите в сектора „Минно дело“ — с 10 процентни пункта. 

Прогнозата за сектора на финансите, застраховането, недвижимите имоти и бизнес услугите е с 6 процентни пункта по-слаба, а работодателите в производството отчитат спад с 4 процентни пункта. Междувременно изгледите за нови назначения се подобряват в 4 сектора, включително в „Електричество, газ и вода“ и търговията на едро и дребно — със съответно 8 и 4 процентни пункта.

Сравнения по размер на предприятията

Във всички четири категории предприятия се очаква увеличение в числеността на персонала през следващите три месеца. Най-силен пазар на труда очакват големите работодатели. Те отчитат внушителна нетна прогноза за заетостта от +21%. Известни увеличения в числеността на персонала прогнозират работодателите от средните и малки предприятия, където прогнозите са съответно +8% и +7%, а при микропредприятията стойността е +6%.

В сравнение с предходното тримесечие изгледите за назначения в средните по размер предприятия бележат значителен спад с 10 процентни пункта. Работодателите от малките фирми отчитат свиване с 4 процентни пункта, а големите работодатели — с 2 процентни пункта, докато микропредприятията отчитат относително стабилни намерения за наемане на персонал.

Участващите в проучването работодатели са разделени според размера на предприятието си в следните четири категории: микропредприятията имат по-малко от 10 служители, малките предприятия — от 10 до 49 служители, средно големите — от 50 до 249 служители, а големите — 250 или повече служители.