Дневното парично обезщетение  за безработица е в размер на 60 на сто от среднодневното възнаграждение или среднодневния осигурителен  доход, върху който са внесени или дължими вноски за  фонд „Безработица“ за последните 24 календарни месеца, предхождащи месеца на прекратяване на осигуряването.

То не може  да  бъде  по-малко от минималния и по-голямо от максималния дневен размер на обезщетението,определени със Закона за бюджета на ДОО за всяка календарна година. Определените за 2021 г. минимален и максимален размер на обезщетението са съответно 12,00 лв. и 74,29 лв.

Месечният размер на паричното обезщетение за безработица се определя, като полученият дневен размер се умножи по броя на работните дни в месеца, за който се отнася.

Съществуват изключения при определяне на размера на обезщетенията. Ако сте напуснали по свое желание или по взаимно съгласие, тогава ви се полага минимален размер на обезщетението за срок от четири месеца. Получавате минималния размер, и ако вече сте получавали обезщетение за безработица през последните три години.

Лицата, наети на работа на непълно работно време в срока за изплащане на паричното обезщетение и получаващи възнаграждение по-малко от минималната работна заплата, установена за страната, получават обезщетение за безработица в размер 50 на сто от полагащото им се парично обезщетение за оставащия период на изплащане.

Времето, през което получавате пари за безработица, зависи от това колко години стаж имате.

НОИ
НОИ


Особености при определяне размера на паричното обезщетение за безработица:
 
Когато в периода, от който се определя среднодневното възнаграждение или среднодневният осигурителен доход, се включва време, което се зачита за осигурителен стаж без да се дължат осигурителни вноски, или през което лицето не е осигурено за безработица, при определяне на осигурителния доход се вземат съответно:
 
    за времето на платен и неплатен отпуск за отглеждане на дете, на неплатен отпуск за временна неработоспособност и за бременност и раждане и на неплатен отпуск до 30 работни дни през една календарна година - среднодневната минимална работна заплата за страната за съответния период;

    за времето на платен отпуск за временна неработоспособност и за бременност и раждане, както и отпуска при осиновяване на дете до 5-годишна възраст - доходът, от който е определено паричното обезщетение по правоотношенията, по които лицето е осигурено за безработица;
   

istock
istock

   за времето, зачетено за осигурителен стаж по законодателството на друга държава на основание на международен договор, по който Република България е страна - среднодневната минимална работна заплата, установена за страната за съответния период;

  за времето, през което лицето не е осигурено за безработица - среднодневната минимална работна заплата за страната за съответния период.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg