Назначен/а съм на работа на трудов договор. Какви са правата ми и към кого да се обърна, ако работодателят ми се окаже некоректен с мен?

Работодателят ми ме задължава да напусна, без аз да желая това

Неприятен момент, но доста често срещан. От фирмата искат да напусна по собствено желание, а аз пък искам да остана на работа – не съм се провинил, нямам предложение за нова работа или просто тази ми харесва и ме устройва. Трябва ли да изпълня нареждането на работодателя си?

Отговорът е не. Той трябва да отправи към мен писмено предложение да прекратим трудовите си отношения по взаимно съгласие. В 7-дневен срок мога да му отговоря дали съм съгласен, или не. Ако не дам никакъв отговор, това ще означава, че не приемам предложението му. За него остават вариантите или да ме остави на работа, или да прекрати отношенията ни с предизвестие на друго основание например ако:

- предприятието се закрива, или
- щатът се съкращава;
- ако обемът на работата намалее;
- ако по някакви причини работата спре за повече от 15 дни;
- ако не притежавам необходимите качества или нямам нужното образование/квалификация;
- когато се налага да освободя мястото за незаконно уволнен работник, който трябва да бъде възстановен на работа;
- когато съм достигнал определената възраст за осигурителен стаж и пенсия. 

Може ли работодателят да ми наложи дисциплинарно наказание “глоба”?

Закъснял съм за работа, тръгнал съм си преди приключване на работното ми време или пък са ме забелязали да пуша на забранено място. За подобни нарушения съм виновен, разбира се, и трябва да понеса своята отговорност. Работодателят ми налага наказание “глоба” – удържа ми процент от заплатата или пък не получавам надницата си. Правилно ли е това?

Отговорът отново е не. Работодателят ми няма право да ми налага подобно наказание.

Напускам по свое желание, но не получавам изработеното възнаграждение

За съжаление, това също е доста често срещана практика на некоректни работодатели. 

Не ми разрешават полагащия ми се отпуск

Ако причината е зависима от производствения процес, (например фирмата е приела голяма поръчка, която трябва да се изпълни в кратък срок), може да ми бъде отказано излизането в отпуск. В този случай обаче трябва да го ползвам в първите 6 месеца от следващата календарна година. Ако и тогава не ми разреши, мога сам да определя времето, в което ще ползвам отпуска си, стига да съм предупредил за това работодателя си поне 14 дни по-рано.

Добре е да знам, че предложения от работодателя за разписване на всякакъв вид декларации, които ме задължават да се откажа от полагащия ми се платен годишен отпуск, са забранени и абсолютно незаконни! Не бива да се съгласявам и на парична компенсация вместо полагащата ми се почивка! 

Работодателят ми не ми осигурява безопасни условия на труд

Не бива да забравям, че при нарушаване на безопасността на труда от страна на работодателя ми например:

- ако съм здравен работник и няма осигурени ръкавици;
- работя на осветление под допустимите проценти;
- машините, с които работя имат някаква повреда, която застрашава здравето или живота ми;
- ако не е проведен задължителния инструктаж за експлоатация на определени машини;
- ако не ми е осигурено предпазно облекло,
- всяко настояване от негова страна да продължавам да върша задълженията си и отказът му да ми заплати полагащото ми се обезщетение за периода, в който не съм работил на това основание е некоректно и изисква намесата на съответните институции!

pixabay.com

Работодателят ми не е изпратил навреме болничния ми лист и нямам изплатено обезщетение от НОИ

Ако работодателят ми не изпрати болничния ми лист до НОИ или забави изпращането му, той носи административнонаказателна отговорност за това. Срокът, в който болничният лист трябва да бъде изпратен, е до 10-то число на месеца, следващ месеца, в който съм го предал на работодателя ми. 

Как мога да защитя правата си?

Във всички гореизброени случаи мога да потърся правата си чрез Териториалната дирекция на Инспекцията по труда, каквато има във всеки областен град. Трябва да подам сигнал за всяка нередност от страна на работодателя ми, която ощетява моите интереси.

Как става това?

- Изписвам трите си имена и адрес в определен формуляр, който мога да изтегля от Интернет;
- Посочвам работодателя, срещу когото подавам сигнал;
- Описвам в свободен текст какво е нарушението (например: ”Работодателят ми ме задължава да оставам на работа след изтичане на работното време, като не ми заплаща часовете извънреден труд” или “Работодателят ми не желае да ми заплати обезщетението за неизползван платен годишен отпуск при напускане” и т.н.)
- Описвам какво искам (например: “Моля да направите проверка, с която да установите посоченото нарушение и да предприемете необходимите мерки” или “Моля да разпоредите обектът, на който работя, да бъде закрит, тъй като създава опасност за живота и здравето на мен и колегите ми” и т.н.)
- Поставям дата;
- Подписвам се.

Тази информация трябва да посоча задължително. Ако пропусна нещо обаче (например да се подпиша), това не означава, че сигналът ми няма да бъде разгледан. Означава само, че разглеждането му ще бъде забавено. От Инспекцията по труда ще ми дадат 3-дневен срок, в който да отстраня нередностите.

pixabay.com

Къде да подам сигнала?

Мога да го подам на място в съответната териториална дирекция на Инспекцията по труда, както и по електронен път, скрепен с електронен подпис. Формулярът може да е изпратен и като сканирано копие, стига да е подписан с квалифициран електронен подпис (КЕП).

Инспекцията по труда разполага и с горещ телефон, който мога да ползвам в случай на необходимост: 0700 17 670.

Важно! Анонимни сигнали не се разглеждат.

Какво ще направи Инспекцията по труда?

По свое усмотрение Инспекцията ще направи необходимите проверки, като право на контролните органи е:

- да посетят работното ми място;
- да изискат необходимата документация от работодателя ми;
- да поискат писмени обяснения от него, от мен и/или от свидетели (колеги например);
- да вземат проби, мостри и други материали за лабораторни изследвания и анализи;
- да ползват технически средства и апаратура за измерване на фактори на работната среда (температурата например, в случай че твърдя, че се нарушава правото ми на здравословни и безопасни условия на труд). 

След като извърши проверките и установи нередностите, ако има такива, Инспекцията по труда може да наложи различни принудителни мерки:

- да даде задължителни предписания за спазване на трудовото законодателство. Ако работодателят ми не спази  тези предписания, Инспекцията по труда има право да му налага глоби. 
- да спират въвеждането в експлоатация на различни машини, сгради и съоръжения: 
- да спират дейността на предприятия, производства и строежи; 
- да спират изпълнението на незаконни нареждания на работодателите
- да ме отстраняват от работа, ако не съм запознат/а с правилата за здравословни и безопасни условия на труд или ако не притежавам необходимата правоспособност и още редица други.