Бременните жени, които не се осигуряват за риска бременност и майчинство, или са осигурени, но нямат право на обезщетение, имат право на еднократна помощ за бременност. Условието е средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месецана да бъде по-нисък или равен на 610 лв. (данни към април 2022г.).

Какви други обезщетения може да се получават от майката-студентка и какви условия следва да бъдат спазени при упражняването на това право, отговаря Тодор Капитанов.

Както споменахме, едно от условията за получаване на еднократна помощ при бременност, е средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месецана да бъде по-нисък или равен на 610 лв. (данни към април 2022г.).

Бащите ще имат право на 2 месеца платен отпуск

Важно е да се знае, че се вземат предвид доходите и на съвместно живеещи родители без сключен граждански брак, които съжителстват на един настоящ адрес, техните ненавършили пълнолетие деца, както и навършилите пълнолетие, ако продължават да учат, до завършване на средното им образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст (родени и припознати, с изключение на сключилите брак). Размерът на еднократната помощ за 2022 г. е 150 лв. и се изплаща за периода от 45 дни преди определения термин за раждане.

Независимо от дохода, майката има право на еднократна помощ при раждане на живо дете, Размерът на помощта през 2022 г. е 250 лв. за първо дете, 600 лв. за второ дете, 300 лв. за трето дете и 200 лв. за четвърто и всяко следващо дете. При определяне поредността на децата се вземат предвид само родените живи деца. Помощите се изплащат само, ако детето не е настанено за отглеждане извън семейството съгласно Закона за закрила на детето.

istock
istock

Ако майката роди близнаци, едното от които е второ дете на майката, обезщетението ще бъде изплатено за всяко от децата близнаци в размера за второ дете – 600 лева за всяко дете.

Платен отпуск за две и повече деца

Майката-студентка има право и на еднократна помощ за отглеждане на дете, независимо от доходите на семейството, при условие, че детето живее постоянно в страната и не е настанено за отглеждане извън семейството, че майката не получава обезщетение за бременност, раждане и отглеждане на дете, живее постоянно в страната и е студентка в редовна форма на обучение във висше училище към датата на раждане на детето.

Размерът на еднократната парична помощ за отглеждане на дете от майка (осиновителка), която е студентка редовно обучение, е 2880 лв. за 2022 г. Помощта се плаща на два пъти, като 50% след влизане в сила на заповедта за отпускането ѝ, а останалите 50% след предаване на удостоверние за регистрация за следващ семестър или за завършване на висшето образование, но не по-късно от достигане на едногодишна възраст на детето. Размерът на еднократната помощ за отглеждане на близнаци за 2022 г. е 1200 лв. за всяко дете близнак.

Права по време на бременност и майчинство


След изплащане на тези помощи, които имат еднократен характер, майката има право на месечна помощ за гледане на дете до навършване на 1 година в размер на 200 лв. за 2022 г., при условие че доходът на член от семейството е по-нисък или равен на 610 лв.

istock
istock

Семейните помощи за деца се отпускат от дирекция „Социално подпомагане“ по постоянен адрес въз основа на заявление-декларация по образец за всяка отделна помощ и необходимите документи в зависимост от вида й.

При отпускането на помощ за гледане на дете до една година, лицето, на което е отпусната, е длъжно да уведоми писмено съответната Дирекция „Социално подпомагане“ за всички промени на условията, при които е отпусната, в срок не по-късно от 30 дни от настъпването им.

Семейните помощи за деца се отпускат със заповед на директора на дирекция „Социално подпомагане“ или упълномощено от него лице в 14-дневен срок от подаване на заявлението-декларация. Заинтересованите лица могат да обжалват заповедта по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Зачита ли се за трудов стаж периодът на неплатен отпуск за отглеждане на дете

Когато за помощта се изисква доказване на доход се декларират брутните доходи на семейството, получени за последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, през който е подадено заявлението-декларация.

В заявлението-декларация за отпускане на еднократна помощ при бременност се декларират брутните доходи на семейството за последните 12 календарни месеца, предхождащи периода от 45 календарни дни, преди определения термин за раждане, а ако е настъпило раждане преди този период, доходите се декларират за последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца на раждане на детето.

Справка:
чл. 5а, ал. 1 и 2 от Закона за семейни помощи за деца
чл. 8в, ал. 1 и 5 от Закона за семейни помощи за деца
§ 1, т. 1, буква „б“ от ДР на Закона за семейни помощи за деца
чл. 26 от Закона за закрила на детето

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg