Работодателят и виновните длъжностни лица отговарят солидарно за вредите, причинени на работника или служителя поради неиздаване или несвоевременно издаване на необходимите му документи, удостоверяващи факти, свързани с трудовото правоотношение; вписване на неверни данни в издадените документи. Какво включва обезщетението, отговаря Тодор Капитанов.

Съгласно закона работодателят и виновните длъжностни лица отговарят солидарно към работника или служителя за вредите, които той е претърпял поради незаконно задържане на трудовата му книжка, след като трудовото правоотношение е било прекратено.

Трябва ли да заплатя, ако не спазя предизвестието при напускане

Обезщетението обхваща всички вреди, претърпени от работника или служителя, включително и неимуществените.

Обезщетението е в размер на брутното му трудово възнаграждение от деня на прекратяването на трудовото правоотношение до предаване на трудовата книжка на работника или служителя.

istock
istock

Обезщетение се дължи също за имуществените вреди, които работникът или служителят е претърпял, включително ползите, които е пропуснал - те представляват правата му, които са засегнати в резултат от неиздаване (несвоевременно издаване на необходими документи), вписване на неверни данни в издадените от работодателя (от негови служители) документи и се изразяват в стойността, с която е намалено неговото имущество. За определянето на обезщетението следва да се установят засегнатите в причинна връзка от неиздаването (несвоевременното издаване), вписването на неверни данни права и тяхната парична равностойност, с която е намалено имуществото на работника или служителя.

Предлагат 120 лв. бонус за безработните с минимално обезщетение

Съгласно съдебната практика, непредаването на трудовата книжка на работника от страна на работодателя препятства работника да постъпи на работа при друг работодател, съответно да реализира трудов доход, поради което законът презумира настъпилите от незаконното задържане вреди.

Когато обстоятелството, че в периода на задържането на трудовата книжка работникът не е реализирал социално осигурен доход се оспорва от работодателя, то в негова тежест е да установи, че работникът е реализирал доход и в какъв размер.

Обезщетението за незаконно задържане на трудовата книжка на работника след прекратяване на трудовото му правоотношение е в размер на брутното му трудово възнаграждение от деня на прекратяване на трудовия договор до предаване на трудовата книжка, т.е. размерът на обезщетението е нормативно определен.

Справка:

чл. 226 от Кодекса на труда

Решение № 519 от 09.01.2012 г. по гражд. д. № 1741/2010 г. на ВКС, IV г.о.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg