Кога имаме право на обезщетение при незаконно уволнение на работник от страна на работодател, при какви условия се получава и в какъв размер се заплаща, отговаря Тодор Капитанов - създателят на www.mywork.bg.

Обезщетението при незаконно уволнение е уредено в Кодекса на труда на Република България.

При незаконно уволнение работникът или служителят има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за времето, през което е останал без работа поради това уволнение, но за не повече от 6 месеца. Ако през посочения период работникът или служителят е работил на по-нископлатена работа, той има право на разликата в заплатите.

Как да поискаме извлечение от ведомост за заплата

Според закона работникът или служителят има право да оспорва законността на уволнението пред работодателя или пред съда и да иска:

1. признаване на уволнението за незаконно и неговата отмяна;

2. възстановяване на предишната работа;

3. обезщетение за времето, през което е останал без работа поради уволнението.

istock
istock

Когато уволнението се оспорва по съдебен ред, работникът или служителят има право на три иска, които могат да бъдат предявени с една искова молба, но е възможно да се предяви само първият, само първият и вторият или само първият и третият. Съдът се произнася по исканията, така както са направени.

Когато съдът е признал уволнението за незаконно и го е отменил, и ако е бил предявен и иска за обезщетение при незаконно уволнение, съдът присъжда на работника или служителя обезщетение за времето на оставане без работа поради уволнението или за времето, през което той е работил на по-ниско платена работа. Работодателят дължи обезщетението в размера, посочен във влязлото в сила съдебно решение.

Обезщетение при постъпване на работа с по-ниско заплащане

С колективен трудов договор или с трудовия договор може да се предвижда обезщетение за срок повече от 6 месеца.

istock
istock

Обезщетението по този ред подлежи на данъчно облагане.

В закона е предвидено, че когато уволнението на работника или служителя е признато за незаконно или бъде поправено основанието за прекратяване на трудовото правоотношение, вписването на тези обстоятелства в трудовата книжка се извършва от работодателя, прекратил трудовото правоотношение. При отмяна на уволнението с влязло в сила съдебно решение, в трудовата книжка се зачерква продълговатия щемпел и основанието за прекратяване в съответната графа. Вписва се номера и датата на решението на основание на което се прави корекцията, както и датата на влизането му сила. Направената корекция се заверява с подписа и печата на работодателя.

Бавят ви заплатата - може да напуснете без предизвестие

Времето, през което работникът или служителят е бил без работа поради уволнение, което е признато за незаконно от компетентните органи, се признава за трудов стаж от датата на уволнението до възстановяването му на работа.

Справка:

чл. 225, ал. 1 и 2 от Кодекса на труда

чл. 228, ал. 2 от Кодекса на труда

чл. 344, ал. 1 от Кодекса на труда

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg