Задължението на работника или служителя да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие, не разпространява поверителна информация и пази доброто име на предприятието, на пръв поглед изглежда с второстепенно значение, но за тези нарушения в закона изрично е предвидена възможност да бъде наложено наказание дисциплинарно уволнение.

Какви са спецификите в тази материя, отговаря Тодор Капитанов - създателят на www.mywork.bg - автоматизирана безплатна платформа за трудовоправни консултации и съвети в помощ на всички работещи граждани в България.

Плашат работници с уволнение, ако не се ваксинират

В редица случаи самото нарушаване на задълженията на работника или служителя може да не нанася големи вреди за работодателя – дали върху неговата репутация или върху имуществото му – и тези вреди могат да бъдат възстановени в пълен размер чрез ангажиране имуществената отговорност на работника или служителя.

istock
istock

Когато обаче от поведението на служителя личи намерение да се възползва от предоставения му от работодателя достъп до материалните и нематериалните активи на предприятието или неполагане на необходимите усилия за точно изпълнение на трудовите задължения, вече е налице нарушение на задължението за лоялност.

Като примери в това отношение могат да бъдат посочени възползването от служебното положение за извличане на имотна облага за себе си или за другиго (например възползване от отстъпки, които са предоставени само на клиенти, или обратно – предоставяне на клиенти на отстъпка, която е предвидена само за работници или служители на работодателя), уронване на доброто име на работодателя (чрез най-широк кръг действия, включително и чрез нарушаване на съществуващи етични правила за поведение на работниците или служителите).

Какви обезщетения дължи работодателят при прекратяване на работа

Специален случай е извършването на конкурентна дейност по време на съществуването на трудовото правоотношение – в този случай работникът или служителят използва предоставените материални активи или поне придобития при работодателя опит, за да извършва същата работа.

istock
istock

Съдебната практика приема, че е налице злоупотреба с доверие дори доверието на работодателя да не е оправдано поради неумишлени действия на работника или служителя, изискването е само да е налице вина в гражданскоправен смисъл – т.е. да не е положена необходимата грижа за изпълнението на трудовите задължения.

Налагането на глоба е противозаконно действие на работодателя

Тези фактори обаче са от значение при преценка тежестта на дисциплинарното нарушение – когато от поведението на работника или служителя са настъпили вреди или то е било умишлено, доверието на работодателя е накърнено в по-голяма степен. Индикации за значението на доверието са възможността на работодателя за непосредствен контрол (т.е. по-тежко нарушение ще е злоупотребата с доверие, извършена от работник или служител, на когото поради характера на работата е дадена по-голяма свобода при вземането на решения и отчитането на извършената работа), съответно на работника или служителя да се свързва пряко с партньори и клиенти на работодателя.

istock
istock

Неизпълнението на задължението на работника или служителя за лоялност към работодателя е сериозно нарушение на трудовата дисциплина, но за валидно налагане на дисциплинарно наказание във всички случаи трябва да бъдат спазени предвидените от Кодекса на труда изисквания – за съразмерност и еднократност на наказанието, за предоставяне на възможност работника или служителя да даде обяснения за поведението си, за сроковете за издаване и за формата и съдържанието на заповедта за дисциплинарно наказание.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg