Многобройни са случаите, в които уволнени работници или служители оспорват уволнението си по съдебен ред.

В случаите, когато работещия спечели делото, чрез съдебното решение той бива възстановен на работа, като има ангажимент да се яви на работното си място в 14 дневен срок.

Какви действия следва да извърши работодателят в подобни ситуации и как административно трябва да обгрижи процеса, за да бъдат спазени законовите изисквания по отношение на коригиране на информацията в трудовата книжка и др., дава отговор в настоящата статия Тодор Капитанов - експерт по трудово право и създател на mywork.bg - автоматизирана безплатна платформа за трудовоправни консултации и съвети в помощ на всички работещи граждани в България.

Предлагат нови изисквания за дисциплинарно уволнение

Влязлото в сила съдебно решение, с което уволнението на работник или служител е признато за незаконосъобразно и е възстановен на заеманата преди уволнението длъжност е задължително за изпълнение от работодателя. При възстановяване на работа на незаконно уволнен служител от съда се счита, че трудовото правоотношение не е било прекратявано.

istock
istock

В закона е предвидено, че когато уволнението на работника или служителя е признато за незаконно или бъде поправено основанието за прекратяване на трудовото правоотношение, вписването на тези обстоятелства в трудовата книжка се извършва от работодателя, прекратил трудовото правоотношение. При отмяна на уволнението с влязло в сила съдебно решение, в трудовата книжка се зачерква продълговатия щемпел и основанието за прекратяване в съответната графа. Вписва се номера и датата на решението на основание на което се прави корекцията, както и датата на влизането му сила. Направената корекция се заверява с подписа и печата на работодателя.

Каква е закрилата на служителите при уволнение

Времето, през което работникът или служителят е бил без работа поради уволнение, което е признато за незаконно от компетентните органи, се признава за трудов стаж от датата на уволнението до възстановяването му на работа.

Когато в периода от уволнението до възстановяването на работа, работникът или служителят междувременно е постъпил на друга работа, за трудов стаж ще се зачете само времето, през което той фактически е бил без работа, т.е. от целия период ще се извади времето на работа по другото трудово правоотношение, което се зачита за трудов стаж на общо основание, като време на работа по трудово правоотношение.

istock
istock

За времето след 31 декември 2002 г., ако продължителността на осигурителния стаж за лицата, работещи по трудово или по служебно правоотношение, е равна на продължителността на трудовия или на служебния стаж, в трудовата или в служебната книжка при прекратяване на правоотношението се вписва от осигурителя следният текст: "Осигурителният стаж е равен на зачетения трудов (служебен) стаж."

Ако в трудовата или в служебната книжка не е направено посоченото вписване, осигурителният стаж се установява с документ по образец, утвърден от управителя на Националния осигурителен институт, издаден от осигурителя.

Справка:

чл. 2, ал. 5 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж

чл. 5, ал. 1 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж

чл. 351 от Кодекса на труда

чл. 354, т. 1 от Кодекса на труда

чл. 40, ал. 4 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg