Предварителната закрила при уволнение е израз на социалната защита на правото на труд на всеки гражданин. Нейното предназначение е да търси социална справедливост при уволнението.

Уредена е основно в разпоредбата на Кодекса на труда в България, информира Тодор Капитанов - експерт по трудово право и създател на mywork.bg - автоматизирана безплатна платформа за трудовоправни консултации и съвети в помощ на всички работещи граждани в България. Закрилата е предварителна, тъй като предхожда извършването на уволнението.

В изброените в закона случаи уволнението е поставено в зависимост от получаване на предварително разрешение
от определен държавен или синдикален орган. Тя е относителна, тъй като може да бъде преодоляна чрез получаване на съгласие от съответния орган.

Кога се налага дисциплинарно наказание

Органът, който дава предварително разрешение, е компетентен държавен или синдикален орган – инспекцията по труда и определения от централното ръководство на синдикатите синдикален орган.

istock
istock

Предварителната закрила важи само за работници и служители, чиито трудови правоотношения са възникнали въз основа на трудов договор или конкурс. Закрилата не се прилага за трудови правоотношения, възникнали от избор, както и за трудовите правоотношения за допълнителен труд и трудов договор за работа до пет дни в месеца (съответно по чл. 110, чл. 111 и чл. 114 от Кодекса на труда).

Категорията работници или служители за които се прилага специалната закрила са изчерпателно изброени в Кодекса на труда, като общото между тях е, че те са социално по-уязвими, упражняват определени права или притежават определени функции. Това са:

- работничка или служителка, която е майка на дете до 3-годишна възраст;

- трудоустроен работник или служител;

istock
istock

- работник или служител, боледуващ от болест, определена в наредба на министъра на здравеопазването;

- работник или служител, който е започнал ползването на разрешения му отпуск;

Правата ни при незаконно уволнение

- работник или служител, който е избран за представител на работниците и служителите по реда на чл. 7, ал. 2 и чл. 7а, за времето, докато има такова качество;

- работник или служител, който е избран за представител на работещите по безопасност и здраве при работа от общото събрание или от събранието на пълномощниците по реда на чл. 6, за времето, докато има такова качество;

- работник или служител, който е член на специален орган за преговори, на европейски работнически съвет или на представителен орган в европейско търговско или кооперативно дружество, за времето, докато изпълнява функциите си.

istock
istock

- работник или служител, който е член на синдикалното ръководство в предприятието на териториален, отраслов или национален ръководен изборен синдикален орган.

Предлагат нови изисквания за дисциплинарно уволнение

Засилена закрила се прилага по отношение на работници или служители, които са трудоустроени или боледуващи от болест, определена в наредба на министъра на здравеопазването. По отношение на тях преди уволнението се взема мнението и на трудово-експертната лекарска комисия.

В заключение трябва непременно да се изтъкне, че е необходимо да се обръща изключително сериозно внимание на закрилата от уволнение, тъй като правната последица от непреодоляването ѝ е отмяна на уволнението като незаконно само на това основание, без да бъде разглеждан трудовият спор по същество.

Справка:

чл. 333 от Кодекса на труда

чл.336 от Кодекса на труда

чл. 344, ал. 3 от Кодекса на труда

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg