Кодексът на труда дава правото на работодателя да наказва работници и служители, които нарушават трудовата дисциплина и от тази гледна точка е важно първо да се изясни какви са нарушенията на трудовата дисциплина, счита Тодор Капитанов - експерт по трудово право и създател на mywork.bg - автоматизирана безплатна платформа за трудовоправни консултации и съвети в помощ на всички работещи граждани в България.
 

Спрямо закона нарушенията на трудовата дисциплина са:

- закъснение, преждевременно напускане на работа, неявяване на работа или неуплътняване на работното време;

- явяване на работника или служителя на работа в състояние, което не му позволява да изпълнява възложените му задачи;

Правата ни при незаконно уволнение

- неизпълнение на възложената работа, неспазване на техническите и технологичните правила;

- произвеждане на некачествена продукция;

- неспазване на правилата за здравословни и безопасни условия на труда;

istock
istock

- неизпълнение на законните нареждания на работодателя;

- злоупотреба с доверието и уронване на доброто име на предприятието, както и разпространяване на поверителни за него сведения;

Предлагат нови изисквания за дисциплинарно уволнение

- увреждане на имуществото на работодателя и разпиляване на материали, суровини, енергия и други средства;

- неизпълнение на други трудови задължения, предвидени в закони и други нормативни актове, в правилника за вътрешния трудов ред, в колективния трудов договор или определени при възникването на трудовото правоотношение.

За нарушаване на трудовата дисциплина на работниците и служителите могат да бъдат налагани само посочените в Кодекса на труда наказания, като всички други наказания са недопустими и незаконосъобразни.

istock
istock

В закона са предвидени само и единствено следните дисциплинарни наказания при нарушаване на трудовата дисциплина:

Каква е закрилата на служителите при уволнение

1. Забележка – морален укор към поведението на работника/служителя. Забележката има за правна последица създаването на състояние на наказаност на работника/служителя. При евентуално следващо нарушение на трудовата дисциплина, на работника/служителя може да се наложи и по-тежко дисциплинарно наказание.

2. Предупреждение за уволнение – също морален укор, но в по-висока степен. Правните последици са същите като при забележката.

3. Дисциплинарно уволнение – като наказание изразява възможно най-тежък укор към поведението на работника/служителя. Има много съществена лична и имуществена последица – прекратяване на трудовото правоотношение едностранно. Работникът/служителят се лишава от работа и трудово възнаграждение.

istock
istock

Преди да започне процедурата по налагане на дисциплинарно наказание трябва да бъде установено извършеното нарушение на трудовата дисциплина. Това обикновено се осъществява след сигнал на прекия ръководител на съответния работник/служител или друго длъжностно лице, което информира работодателя. Уведомлението за извършено нарушение на трудовата дисциплина е добре да съдържа точно и пълно описание на извършеното нарушение, момента/времето на извършване на нарушението, обстоятелствата, при които е извършено, както и доказателства, потвърждаващи фактите, ако има такива.

При налагането на дисциплинарни наказания е важно да се спазва законоустановената процедура с оглед спазването на правата, както на работниците, така и на работодателя. Неспазването на тази процедура води до отмяна на наложеното наказание, ако то се разглежда в съда.

Работодателят е длъжен преди налагане на дисциплинарното наказание да изслуша работника или служителя или да приеме писмените му обяснения и да събере и оцени посочените доказателства.

Когато работодателят предварително не е изслушал работника или служителя или не е приел писмените му обяснения, съдът отменя дисциплинарното наказание, без да разглежда спора по същество
 

Справка:

чл. 187, чл.188, чл. 194, чл. 193, чл. 221 от Кодекса на труда

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg