Темата с личните данни е все така чувствителна от гледна точка на гражданските правата на хората и е естествено е тя да рефлектира и върху взаимоотношенията между работодател и работник или служител.

Имайки предвид огромния набор от документация, който се разменя между страните по трудово правоотношение, все по-често се задава въпросът какви документи имам право да събира и да съхранява работодателят в трудовите досиета на работниците.

Съгласно Кодекса на труда работодателят е длъжен да води трудово досие на всеки работник или служител, твърди Тодор Капитанов - експерт по трудово право и създател на mywork.bg - автоматизирана безплатна платформа за трудовоправни консултации и съвети в помощ на всички работещи граждани в България.

Служителите над 50 години все по-търсени

Трудовото досие на работника или служителя се създава при постъпване на работа и в него се съхраняват документите във връзка с възникването, съществуването, изменението и прекратяването на трудовото правоотношение.

istock
istock

Документите могат да бъдат създавани и съхранявани като електронни документи, а видът и изискванията за създаването и съхраняването им се определят от закона.

Работникът или служителят при писмено искане има право да получава заверени копия от съхраняваните за него документи, а работодателят е длъжен да му издаде и предостави необходимите документи, удостоверяващи факти, свързани с трудовото правоотношение, в 14-дневен срок от искането.

Колко българи имат пари да живеят без заплата

Когато работодателят създава и съхранява електронни документи в трудовото досие, той е длъжен да уведоми работника или служителя. Редът и начинът за уведомяване се определят с Правилника за вътрешния трудов ред. В трудовия договор или в друга писмена форма страните по трудовото правоотношение могат да дадат изрично съгласие да бъдат адресати на електронни изявления относно факти и обстоятелства, свързани с трудовото правоотношение.

istock
istock

Съгласието може да се даде преди, едновременно със или след възникването на трудовото правоотношение. Всяка една от страните по трудовото правоотношение има право по всяко време да оттегли съгласието си да бъде адресат на електронни изявления.

И тук по искане на работника или служителя работодателят е длъжен в срок 14 дни да му издаде и да му предостави в електронен вид документи, удостоверяващи факти, свързани с трудовото правоотношение, както и електронните документи, съхранявани в трудовото му досие.

Също така по искане на работника или служителя работодателят е длъжен в срок 14 дни да му издаде на хартиен носител преписи от електронните документи, които са част от трудовото му досие.

Ученици готови да работят без трудови договори за повече пари

Електронните документи, които могат да бъдат част от трудовото досие на работника или служителя, са:

1. Едностранни документи, създадени от работодателя;

2. Едностранни документи, създадени от работника или служителя;

3. Документи, които изискват съгласието и на двете страни по трудовото правоотношение;

4. Документи, издадени от трети лица, удостоверяващи факти, свързани с трудовото правоотношение;

5. Други данни и информация, касаещи трудовото правоотношение.
 

Справка:

чл. 128а от Кодекса на труда

чл. 128б от Кодекса на труда

чл. 3, чл. 4, чл. 5, чл. 6 от Наредба за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg