Взима ли се предвид стажът от друга държава членка на ЕС при определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за стаж и професионален опит (т. нар. „клас“), разяснение дава отговаря Тодор Капитанов - създателят на www.mywork.bg - автоматизирана безплатна платформа за трудовоправни консултации и съвети в помощ на всички работещи граждани в България.

Съгласно европейското право работник, който е гражданин на държава членка, не може поради своето гражданство да бъде третиран на територията на друга държава членка различно от работниците - нейни граждани, по отношение на условията за наемане и условията на труд и по-специално, по отношение на трудовото възнаграждение, уволнението и ако остане безработен - на възстановяването или новото наемане на работа.

Как да докажем трудовия си стаж от друга държава

Също така европейското законодателство в тази област цели да улесни гражданите на държавите членки при упражняването на професионална дейност от какъвто и да е характер на територията на Съюза и не допускат мерки, които биха могли да поставят в неблагоприятно положение тези граждани, когато искат да полагат наемен труд на територията на друга държава членка.

istock
istock

Съгласно Кодекса на труда в България, трудов стаж е времето, през което работникът или служителят е работил по трудово правоотношение, доколкото друго не е предвидено в този кодекс или в друг закон, както и времето, през което лицето е работило като държавен служител.

Трудов стаж е и времето, през което е изпълнявана държавна служба или работа по трудово правоотношение според законодателството на друга държава членка на Европейския съюз, в друга държава страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или в Конфедерация Швейцария, както и времето на заемане на длъжност в институция на Европейския съюз или международна организация, в която Република България членува, удостоверено с акт за възникване и за прекратяване на правоотношението.

Какво се зачита за трудов стаж и професионален опит

Трудовият стаж, придобит в друга държава членка на Европейския съюз, в друга държава страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или в Конфедерация Швейцария, както и времето на заемане на длъжност в институция на Европейския съюз се признава от работодателя, при който лицето работи по трудово правоотношение.

За придобит трудов стаж и професионален опит на работниците и служителите се заплаща допълнително месечно възнаграждение в процент върху основната работна заплата, определена с индивидуалния трудов договор. Правото за получаване на допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит възниква при придобит трудов стаж и професионален опит не по-малък от една година.

istock
istock

Българското законодателство осигурява равно третиране между българските граждани, които са работили на територията на Европейския съюз, или гражданите на други държави членки, които идват да работят в Република България, и българските граждани, които не са напускали страната, което да гарантира правото им на свободно движение в рамките на Европейския съюз.

При определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит работодателят следва да отчита и:

Мамят със стаж за високи пенсии

1. трудовия стаж, придобит в друга държава членка, на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия от работници или служители, които са български граждани или граждани на някоя от държавите членки, както и членовете на техните семейства, и зачетен като такъв съгласно законодателството на съответните държави.

2. времето, през което без трудово правоотношение българските граждани или гражданите на държава членка, както и членовете на техните семейства са упражнявали трудова дейност и/или професия на територията на държавите членки, която е същата или сходна с работата по сключения трудов договор в Република България, и са били задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица или за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, общо заболяване и майчинство, съгласно законодателството на съответните държави.

Справка:

чл. 7, пар. 1 от Регламент № 492/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 05.04.2011 г. относно свободното движение на работници в Съюза

чл. 351 от Кодекса на труда

чл. 13 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж

чл. 12, ал. 2 Наредба за структурата и организацията на работната заплата

чл. 12, ал. 4 Наредба за структурата и организацията на работната заплата

чл. 12, ал. 5 Наредба за структурата и организацията на работната заплата

Разпоредбите на Договора за функционирането на ЕС (ДФЕС) относно свободното движение на хора, както и тези на Регламент № 492/2011

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg