Държавните ценни книжа (ДЦК) представляват прехвърляеми дългови ценни книжа, емитирани от министъра на финансите от името и за сметка на държавата. Те са в „дематериализирана форма“ - безналични и съществуват под формата на счетоводни и електронни записи в регистри, като централният депозитар за ДЦК е в Българската народна банка (БНБ), обясняват от Министерство на финансите.

ДЦК предоставят възможност за инвестиране на свободни средства (на филми и физически лица), с определен срок и предварително фиксирана лихва при облигациите, изплащана периодично в рамките на живота на ценната книга (годишно или на всеки шест месеца).

Главницата (номиналната стойност) на държавните ценни книжа се изплаща на притежателя на книжата при падеж, тоест когато изтече срокът им. Денят, в който се изплаща главницата, се нарича още дата на падеж.

Държавните ценните книжа могат да имат различни срокове до падеж (например 1 година, 3 години, 5 години или повече), като обичайно по-дългосрочните книжа предлагат по-висок лихвен купон, а доходът по ДЦК с матуритет до 1 година е под формата на отстъпка от номиналната стойност.

Купонът или периодичното лихвено плащане се изплаща на притежателите на държавните облигации регулярно – по вътрешните ДЦК на всеки шест месеца, на външните веднъж годишно.
 
Цена на придобиване/търговия е цената за 100 единици/лева номинал. Ако цената е над 100, то облигацията е премиална и доходността до падеж е по-ниска от лихвеното плащане. Ако цената е под 100, облигацията e с отстъпка и доходността до падеж е по-висока от лихвеното плащане.

Доходност до падежа е важен показател, който служи за взимане на потенциално инвестиционно решение. Тя отчита датата на емитиране (придобиване) на ценната книга, датата на падежа, цената ѝ, лихвения купон по нея, както и лихвената конвенция (броя дни в месеца и годината). След придобиване на ценна книга притежателят ѝ получава лихвени плащания. Ако покупната цена е под 100, то разликата до 100 представлява отстъпка, която се получава на падеж. На практика доходността до падежа показва дохода на инвеститора на годишна база по дадена емисия, който би получил от притежанието на ценната книга, ако я държи до падеж.

Доходността и цените имат обратно-пропорционална връзка – при повишаване на пазарните доходности, цените падат и обратно – при понижаване на доходностите, цените на облигациите растат. Лихвоносните ДЦК изплащат лихвен купон на предварително определени дати. След пускане в обращение или изплащане на лихвен купон, започва ежедневното  ачисляване (натрупване) на лихва за следващия период. Тази лихва се увеличава всеки ден до достигане на пълния ѝ размер в края на лихвения период.

istock
istock

Държавни ценни книжа могат да се закупят на първичен или на вторичен пазар. При първия вариант това става на аукциони или по друг начин, определен от министъра на финансите. Аукционите за продажба на ДЦК се провеждат от Българската народна банка по зададени от Министерството на финансите условия, като в тях могат да участват само първични дилъри на ДЦК от свое име и за сметка на клиенти. Инвеститори (юридически и физически лица) могат да закупят ДЦК чрез избран от тях първичен дилър (https://www.minfin.bg/bg/1339).
 
Съвкупната номинална стойност на една състезателна поръчка е най-малко 1 000 лв. и е кратна на 1 лв., а на несъстезателната - най-малко 50 лв. и кратна на 1 лв..

На вторичен пазар инвеститорите могат да закупят или продадат ДЦК, които вече са в обращение. Това може да се осъществи на регулиран пазар на Българската фондова борса или извънборсово, чрез инвестиционен посредник ДЦК са финансов инструмент с фиксиран или плаващ лихвен процент и в сравнение с дяловите ценни книжа (акциите) се считат за по-ниско рискови.

Облигациите – новият хит сред българските инвеститори

Като финансов инструмент тяхната покупка и притежание носят рискове.

След емитиране държавните ценни книжа започват да се търгуват на вторичен пазар и цената им варира в зависимост от различни пазарни фактори, които могат да бъдат пряко свързани с емитента и неговите макроикономически показатели или независещи от него глобални фактори. При продажба на книжата преди падеж е възможно продажната цена да бъде по-ниска от цената на придобиване и съответно да се реализира загуба.

Ликвидният риск е свързан с потенциална ниска степен на пазарно търсене в следствие на неблагоприятни фактори (икономически или политически), които водят до временна
невъзможност за покупка или продажба в кратки срокове на целия обем книжа на определена цена без съществена загуба за инвеститора.

istock
istock

Доходността на вторичен пазар на финансовите инструменти с фиксиран доход се влияе от лихвените политики на централните банки. При повишение на основните лихвени проценти, доходностите на вторичен пазар обичайно следват пазарната тенденция, съответно пазарната цена на инструментите се понижава.

Има и инфлационен риск, който е свързан с вероятността постъпленията от лихвените плащания и главницата при датата на падеж да не могат да покрият покупателната стойност на първоначално инвестираната номинална сума.
 
Тази информация не представлява инвестиционна консултация, съвет, инвестиционно проучване или препоръка за инвестиране и не следва да се тълкува като такава.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook  или Google News Showcase