От 1 август БНБ промени таксите за услуги с банкноти и монети от  август. Без такса ще продължат да се обменят банкноти и монети с изтекъл срок на обмяна, както и да се заменят повредени български банкноти и монети.

Как става това

Българска народна банка заменя повредени български банкноти и монети, които са законно платежно средство или са извадени от обращение, с неизтекъл срок на обмяна. Банките извършват непосредствена замяна на повредени български банкноти и монети, които са законно платежно средство, във всички свои клонове и офиси, в които извършват дейности и операции с банкноти и монети. Банките не могат да отказват замяна на повредени български банкноти и монети и да събират такси или комисиони за замяната, считано от 01.01.2020 г., посочват от БНБ. Заменят се повредени български банкноти и монети, ако няма съмнение за умишлено повреждане, престъпление, че са неистински или преправени.

Не се считат за умишлено повредени:

1. български банкноти, които са повредени в незначителна степен от нанесени бележки, цифри, черти от молив, писалка, химикалка или друг тип пишещо/печатащо средство;

2. български монети, които са повредени от окисляване или износване;

3. български банкноти, повредени в резултат на активирани средства против кражба, за които е установено, че не са обект на престъпление;

4. български банкноти, които са повредени в резултат на третиране с вещества при извършване на процесуално-следствени действия в хода на досъдебно или съдебно наказателно производство.

Не се заменят, а задържат умишлено повредени български банкноти и монети, както и повредени български банкноти и монети, които пораждат съмнения, че са неистински или преправени, като за задържането им се издава документ. Не заменят, а задържат повредени български банкноти и монети, които пораждат съмнения, че са обект на престъпление. За задържането им се издава документ, който да послужи пред компетентните органи за започване или във връзка с провеждащо се разследване.

Хващат негодни банкноти, най-много от 10 лева

Изисквания за замяна на банкноти

Българската народна банка и банките заменят повредени български банкноти по оценка за стойност при следните условия и съотношения:
 
1. повредена българска банкнота, от която е запазена най-малко три четвърти (75%) от площта ѝ или сглобените части от банкнотата възстановяват такава част от площта ѝ, се заменя по пълна номинална стойност;

2. повредена българска банкнота, от която е запазена най-малко една втора (50%) от площта ѝ или сглобените части от банкнотата възстановяват такава част от площта ѝ, се заменя по половината от номиналната ѝ стойност;

3. повредена българска банкнота, от която е запазена по-малко от една втора (50%) от площта ѝ или сглобените части от банкнотата възстановяват такава част от площта ѝ, не се заменя;

4. повредена българска банкнота, сглобена от части на различни банкноти, се оценява, като за всяка отделна част се прилагат критериите по т. 1, 2 и 3.
 

istock
istock

Изисквания за замяна на монети
 
Българската народна банка и банките заменят повредени български монети по оценка за стойност при следните условия и съотношения:
 
1. повредена монета, на която се разпознават изображенията на лицевата и обратната страна, се заменя по пълна номинална стойност;
 
2. повредена монета, на която не се разпознават изображенията на лицевата и/или обратната страна, която е перфорирана, рязана или е с поставен знак, не се заменя;
 
3. повредена двукомпонентна монета, от която е запазен само вътрешният кръг и се разпознават изображенията на лицевата и обратната страна, се заменя по пълна номинална стойност;
 
4. повредена двукомпонентна монета, от която е запазен само вътрешният кръг, но не се разпознават изображенията на лицевата и/или обратната страна, която е перфорирана, рязана или е с поставен знак, не се заменя;
 
5. повредена двукомпонентна монета, от която е запазен само външният пръстен, не се заменя.

Бум на установени фалшиви левове у нас

Непосредствена замяна

Повредени български банкноти и монети, чиято стойност може да бъде определена в момента на предявяването, трябва да се заменят от банките непосредствено при предявяването им.
Непосредствената замяна на повредени български банкноти и монети се извършва по оценка за стойност, определена от обучени служители при спазване на условията и съотношенията, посочени в чл. 11 от Наредба № 18 на БНБ за контрол върху качеството на банкнотите и монетите в наличнопаричното обращение.
 
Отложена замяна
 
Повредени български банкноти, чиято стойност не може да бъде определена в момента на предявяване:

1. се предявяват за отложена замяна пред Българската народна банка лично или от името и за сметка на друго лице;

2. се изпращат в Българската народна банка посредством пощенска пратка с обратна разписка или пратка по куриер от името на предявителя.

Предявителят на повредени български банкноти за отложена замяна трябва да попълни заявление за предявяване на повредени български банкноти за отложена замяна по образец.
Български банкноти, които са повредени в резултат на активирани средства против кражба, за които е установено, че не са обект на престъпление, се приемат за отложена замяна.
 

istock
istock

Какво трябва да направите?
 
Поставете в плик дори най-малките парчета или остатъци от повредените банкноти, за да избегнете друго увреждане. Пликът с повредените български банкноти, заявлението за отложена замяна и документът по чл. 15, ал. 1, т. 2 от Наредба № 18 на БНБ за контрол върху качеството на банкнотите и монетите в наличнопаричното обращение за причините и обстоятелствата, при които е станало повреждането, ако такъв е бил издаден, се поставят в плик от PVC и се опаковат в пакет (плик), които защитават съдържанието им от физически и химически въздействия. Върху пакета (плика) се написват името на лицето, в чиято полза трябва да постъпи стойността на заменените банкноти, адресът му и датата на предявяване.
Занесете лично парите в Касов център на БНБ или попитайте във Вашата банка дали ще може банката да предаде парите на БНБ. Когато предавате парите, използвайте съответния формуляр, като обясните точно причината за повредата им. Когато пакетът (пликът) се предявява посредством пощенска пратка с обратна разписка или пратка по куриер, пратката се адресира до:
 
Българската народна банка,,1784 София, ул. „Михаил Тенев” № 10, Касов център на БНБ, Комисия за оценка за стойност на повредени банкноти Всички пощенски и/или куриерски разходи по предявяване на пратката с повредени български банкноти пред Българската народна банка са за сметка на предявителя.

Какво се извършва след това?
 
Отложена замяна на повредени български банкноти се извършва по оценка за стойност, определена от Комисията за оценка за стойност на повредени банкноти при спазване на условията и съотношенията, посочени в чл. 11 от Наредба № 18 на БНБ за контрол върху качеството на банкнотите и монетите в наличнопаричното обращение. Оценката за стойност при отложена замяна се определя в срок до 30 (тридесет) работни дни от датата на предявяването в Българската народна банка на банкнотите за отложена замяна. След извършване на оценката екземпляр от протокола, в който е вписана оценката за стойността на банкнотите, при поискване, отразено в заявлението, се изпраща на техния предявител.
 
Българската народна банка събира такси:
 

- за обмяна на български банкноти, които са били повредени в резултат на неправилно използване на устройство против кражба;
 
- когато за оценката за стойност на повредени български банкноти е извършен допълнителен физико-химичен анализ.
 

istock
istock

Намалената с дължимите такси стойност на заменените при отложена замяна български банкноти се получава от предявителя по указания от него в заявлението начин. В случай на отказ от страна на банка да извърши обмяна на повредени български банкноти и/или монети, можете да изпратите информация за това на следния електронен адрес: Notes-and-coins@bnbank.org или по пощата до управление „Емисионно” на Българската народна банка на адрес: 1000 София, пл. „Княз Александър І” № 1. Предоставената информация следва да съдържа данни за банката, чийто служител е направил отказа, както и описание на обстоятелствата (вкл. дата, час и местоположение), при които е направен отказът за замяната на повредените български банкноти и/или монети.

Замяна на повредени български банкноти и монети се извършва и на касите на териториалните поделения на „Дружество за касови услуги” АД в страната, съгласно условията на дружеството, както следва: София, кв. „Овча Купел”, ул. „Иван Хаджийски” № 16; Плевен, ул. „Васил Левски” № 153; Пловдив, бул. „Ягодовско шосе” № 2; Варна, ул. „Цариброд” № 23; Бургас, ул. „Александър Велики” № 8.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg