Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2023 г. нарастват с 25.2 хил., или с 1.1%, спрямо края на март 2023 г., като достигат 2.33 млн. по предварителни данни на Националния статистически институт.

Спрямо първото тримесечие на 2023 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 29.1%, „Селско, горско и рибно стопанство“ - с 3.8%, и „Операции с недвижими имоти“ - с 1.8%. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение, с 1.6%, е регистрирано в дейност „Образование“.

Най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в икономическите дейности „Преработваща промишленост“ и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ съответно 19.9 и 16.6%.

Настояват за 1880 лв. минимална заплата за асистентите в университетите

В края на юни 2023 г. в сравнение с края на юни 2022 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение нарастват с 24.2 хил., или с 1.0%. Най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - с 16.5 хил., „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 6.5 хил., и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с 5.2 хил., а най-голямо намаление - в „Преработваща промишленост“ - със 7.1 хил., и в „Административни и спомагателни дейности“ - с 6.2 хиляди.

В процентно изражение увеличението е най-значително в икономическите дейности „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - с 10.0%, „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 5.8%, и в „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с 4.5%, а най-голямо намаление е регистрирано в „Административни и спомагателни дейности“ - с 5.1%, и „Преработваща промишленост“ - с 1.5%.

Средната брутна месечна работна заплата за април 2023 г. е 2 009 лв., за май - 1 935 лв., и за юни - 1 927 лева.

f

През второто тримесечие на 2023 г. средната месечна работна заплата e 1 957 лв. и нараства спрямо първото тримесечие на 2023 г. с 4.0%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Строителство“ - с 8.5%, „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 8.3%, и „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - със 7.5%.

Вдигат с 15% учителските заплати

Спрямо второто тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата нараства с 13.1%, като най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - с 22.3%, „Строителство“ - със 17.4%, и „Транспорт, складиране и пощи“ - със 17.2%.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение за периода са:

· „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко-съобщения“ - 4 732 лева;
· „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - 3 061 лева;
· „Финансови и застрахователни дейности“ - 2 915 лева.

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности:

· „Хотелиерство и ресторантьорство“ - 1 189 лева;
· „Други дейности“ - 1 261 лева;
· „Селско, горско и рибно стопанство“ - 1 406 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през второто тримесечие на 2023 г. в обществения сектор нараства с 10.1%, а в частния - с 14.1%.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg