От изключително важно значение е всеки работодател внимателно да подготвя всички свои вътрешни актове, които уреждат организацията на работната заплата.

В разпоредбите на вътрешните документите, уреждащи общи положения за организацията на работната заплата в дадено предприятие, следва да бъдат посочени всички законови и подзаконовите нормативни актове, които са съобразени при разработването на вътрешните правила за работната заплата.

Спазването на това изискване гарантира, че организацията на работната залата в съответното предприятие съответства на закона и са спазен както общите изисквания в Кодекса на труда, така и допълнителни разпоредби като например Наредбата за договаряне на работната заплата, Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, или други наредби и закони, уреждащи въпроси, свързани с работната заплата за определени професии и други специфики.

Заплащане на извънреден труд при работа в чужбина

Възможно ли е да се предвиди текущо индексиране на трудовите възнаграждение, спрямо инфлацията, без да се подписва анекс към трудовия договор за всяко увеличение или намаление и може ли това да се прави например ежемесечно, отговаря д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право. Ще намерите и отговор относно дали има законово изискване, подобен механизъм за увеличение да бъде задължителен за работодателите.

istock
istock

Кодексът на труда в България предвижда, че изменение на размера на възнаграждението се допуска само и единствено по писмено съгласие между страните. Това означава, че с допълнително писмено споразумение, работодателят и работникът могат да изменят договореното възнаграждение по трудовия договор. Клаузата, с която се изменя размерът на заплатата, изрично се посочват в допълнителното споразумение към трудовия договор.

В случай, че работникът или служителят не е съгласен с предложената от работодателя промяна в условията на възнаграждението и не подпише допълнителното споразумение, то не поражда правни последици. Остават да действат клаузите на подписания от двете страни досегашните условия на трудовия договор или допълнителното споразумение към него.

По отношение на размера на трудовото възнаграждение законът дава право на работодателя единствено и само едностранно да го увеличава.

Минималната работна заплата като база за определяне на социални придобивки

За да се избегне подписването на допълнителни споразумения за всяко индексиране на трудовото възнаграждение, работодателят може да предвиди по собствена инициатива периодично увеличаване на трудовите възнаграждения, което да отговори на инфлационните процеси и да запази покупателните възможности на заплатите. Такова правило може да се включи във вътрешните правила на работната заплата. Дори да не е включено изрично във вътрешен акт на работодателя, едностранното увеличаване на трудовите възнаграждения е винаги допустимо.

Индексирането на трудовите възнаграждения може да се уреди и в колективен трудов договор, ако в бранша или в предприятието има сключен такъв. Колективното договаряне на работната заплата става по реда и технологията за сключването на колективните трудови договори и споразумения.

Възможен подход е възможен и като в индивидуалния трудов договор се включи клауза, която да уточнява, че основното трудово възнаграждение на служителя се индексира периодично (ежемесечно/‌на шест месеца/‌ежегодно) с инфлационния индекс, обявен от Националния статистически институт.

Казаното обаче се отнася единствено за увеличаване на трудовото възнаграждение. Едностранно намаляване на работната заплата от работодателя не е допустимо и единственият правен механизъм, по който може да се постигне такъв ефект, е чрез сключване на допълнителни споразумения към трудовите договори.

Справка:

чл. 4, 22, ал. 4, т. 3 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата

чл. 118, ал. 3 КТ


За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg