Имаме право на рекламация при всяко несъответствие на стоката с договореното от нас, включително за стоки втора употреба, когато след доставката, при първоначалния преглед или при съхранението, монтажа, изпитванията или експлоатацията са открити несъответствия с договора за продажба.

Като потребител имаме право да предявим рекламация на стоката или услугата, независимо от това дали производителят или търговецът ни е предоставил търговска гаранция на покупката.

Храните, алкохолът и цигарите поскъпват сериозно в страните от еврозоната

iStock
iStock

Когато производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката и удовлетворяването на рекламацията се извършва чрез замяна на  стоката с друга, съответстваща на договореното, търговецът е длъжен да ни запази първоначалните гаранционни условия. 

Нова измама с „мистериозни кутии” в интернет

Когато рекламацията се удовлетворява чрез ремонт на стоката, извършените ремонти се отразяват в гаранционната карта и срокът на ремонта се прибавя към гаранционния срок. 

iStock
iStock

При предявяване на рекламацията на стока като потребител може да претендираме за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с  друга, съответстваща на договореното, за отбив от цената или за безплатно извършване на ремонт при следните условия:

При предявяване на рекламацията за услугата може да претендираме за извършване на услугата в съответствие с договора, за отбив от цената или за възстановяване на заплатената сума.

При подаване на рекламация задължително прилагаме и документите, на които се основава претенцията:
касова бележка или фактура;
протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;
други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

За какво да внимаваме при сезонните разпродажби

Рекламацията на потребителска стока може да се предяви до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване  на  несъответствието с договореното.

Приемането на рекламации се извършва през цялото работно време в търговския обект, където е закупена стоката или е поръчана услугата, на адреса на управление на търговеца или на друго място, посочено от търговеца. 

Правото на избор на място за предявяване на рекламацията принадлежи изцяло на клиента.