Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” осъществява цялостен контрол по спазване на трудовото законодателство във всички отрасли и дейности и специализиран контрол по изпълнението на изискванията на Закона за държавния служител, Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Закона за насърчаване на заетостта.

Инспекторите по труда при извършване на контролната дейност имат правомощия да влизат свободно без предварително предупреждение по всяко време на деня и на нощта във всяко предприятие, поставено под контрола на инспекцията.

В правомощията им е и да пристъпват към изследвания, проверки и разследвания, смятани за необходими, за да се убедят, че законните разпоредби действително се съблюдават, включително да разпитват сами или в присъствието на свидетели на работодателя или на персонала на предприятието за всички въпроси, свързани с прилагането на законните разпоредби. Също така имат право да се запознават с всички книги, регистри и документи, чието поддържане е предписано от законодателството относно условията на труда, с цел да проверят съответствието им със законните разпоредби и да правят копия или извадки от тях и др.

Изисквания при наемане на непълнолетни работници

В същото време работодателите, органите по назначаването, длъжностните лица, работниците и служителите са длъжни да оказват съдействие на контролните органи при изпълнение на техните функции. При противозаконно пречене на контролен орган за спазване на трудовото законодателство да изпълни служебните си задължения, работодателите и техните длъжностни лица подлежат на административнонаказателна отговорност.

istock
istock

Какъв е редът по упражняване на контролната дейност от страна на Инспекцията по труда относно наемането на лица под 18 годишна възраст, разяснява д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право.

Инспекторите по труда упражняват контрол върху наемането на лица, ненавършили 18 г., като проверяват работните места, на които те са наети, за да се установи дали условията на труд не създават риск за тяхното здраве.

При установяване на нарушение, че работодателят е наел непълнолетно лице без разрешение от Инспекцията по труда, се уведомява прокуратурата и започва наказателно производство. Започването на работа на лице, което не е навършило 18 години, без разрешение от контролния орган, се счита за престъпление съгласно българското законодателство.

Сериозен ръст на разрешенията за наемане на работа на непълнолетни

В случай, че се установи полагане на труд без разрешение от Инспекцията по труда, контролният орган съставя акт на работодателя, когато е юридическо лице, издава наказателно постановление и изпраща материалите на съответната прокуратура за установяване извършването на престъпление.

Прегледа на практиката на съдилищата показва, че макар и рядко има наличие и на издадени ефективни присъди срещу работодатели за наемане на непълнолетни.

istock
istock

През годините процедура по издаване на разрешенията за наемане на лица, ненавършили 18 г., беше опростена. Към настоящия момент работодателят следва предварително да представя длъжностна характеристика, резултатите от оценката на риска, мерките за безопасност и медицинско заключение. За лица от 15 до 16 години и разпределение на работното време. Инспекцията по труда следва да дава или отказва разрешение в седемдневен срок. Отказите са свързани с работа, която е вредна на физическото и психическото здраве на непълнолетните, както и за дейности, от които зависи живота и здравето на хората, като например водни спасители.

Справка:

чл. 399 от Кодекса на труда;

чл. 75, ал. 2 от Закона за насърчаване на заетостта;

чл. 54, ал. 2 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд;

чл. 127, ал. 2 от Закона за държавния служител;

чл. 402, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса на труда;

чл. 12 от Закона за инспектиране на труда;

Конвенция № 81 относно инспекцията по труда от 1947 г.

Наредба № 6 от 24 юли 2006 г. за условията и реда за даване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18-годишна възраст

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg