С въведения от края на 2009 г. механизъм за финансиране на обучението на заети и безработни лица по процедури за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез ваучери, се създадоха предпоставки за включване на голям брой лица в обучение за придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности.

При организиране на обучението водещ принцип е предоставяне на правото на свободен избор на конкретното лице. Лицата, получили ваучер за обучение, ще имат право самостоятелно да избират вида на обучението, неговата продължителност и доставчик на обучение. Кой и при какви условия може да предоставя тези обучения, съгласно изискванията на закона, отговаря д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право.

Koи cпeциaлнocти са най-добре заплатени след завършване

Право да извършват обучение, финансирано с ваучери, по професионална квалификация/‌ключови компетентности, имат доставчици на обучение, които отговарят на определени нормативни изисквания. Те трябва да притежават валидна лицензия, издадена от Национална агенция за професионално образование и обучение (НАПОО), за предоставяне на обучения за придобиване на професионална квалификация за определена професия и специалност. Другият вариант е да бъдат образователна институция по реда на Закона за предучилищното и училищното образование за извършване на обучения по съответната професия или специалност от професия.

istock
istock

Изисква се организациите да разполагат с оборудвана материално-техническа база в рамките на населеното място, в което ще се извършва обучението, както и да разполагат с преподаватели по теория и практика.

Работодатели, чиито работници или служители са включени в обучение по този ред, имат право да присъстват по време на учебните занятия и/‌или при полагането на изпити. Работодателите нямат право да изискват документи и да правят проверка по документи на доставчиците на обучение.

Предлагат нови мерки за наемане на безработни

Агенцията по заетостта изплаща на доставчиците на обучение за извършеното конкретно обучение средства в размер на стойността на ваучера за съответното обучение, след представяне на необходимите документи и на сертификата, получен от обучаваното лице след успешно издържания изпит за съответното ниво на компетентност. При неявяване на изпит за сертифициране без уважителни причини доставчикът на обучение може да изиска от лицето да възстанови стойността на предоставения ваучер за обучение.

В стойността, която ще бъде заплатена с ваучер, са включени всички присъщи разходи за обучението, включително дължимите данъци и такси съгласно българското законодателство, с изключение на разходите за стипендии и транспорт, когато обучението е на безработни лица. Доставчиците на обучение имат право да получат само стойността на ваучера в лева, посочена върху него.

Сертифицирането на придобитите знания и умения се извършва чрез изпит по указания, утвърдени от министъра на труда и социалната политика. Лицата, получили ваучер за обучение за придобиване на цифрова компетентност, следва да се явят на изпит за сертифициране в срок до един месец от приключване на обучението, като могат да се явят на изпит не повече от два пъти.

Приетият правилник за предоставяне на ваучери за обучение създава нормативна база за повишаване на участието в учене през целия живот на десетки хиляди заети, безработни и неактивни лица, и повишаване на шансовете им за по-качествена заетост и по-висок жизнен стандарт.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg