Осигуряването и гарантирането на безопасна и здравословна работна среда е двустранен процес. Законодателят е вменил на работодателя цялата отговорност по осигуряването на безопасност и здраве при работа, както и създаването на организация за упражняване на постоянен ефективен контрол за спазването на въведените мерки за минимизиране на рисковете, обясняват от ИА „Главна инспекция по труда“ по повод Световния ден за безопасност и здраве при работа за 2023 г., който се отбелязва днес.

Работникът, от своя страна, следва стриктно да спазва наложените правила, за да се избегнат инциденти на работното място. Важно е работодателят да инвестира в обученията и квалификацията на своите работници и служители. Така те ще поддържат и повишават своята професионална квалификация, за да могат ефективно да изпълняват задълженията си, които са в съответствие с изискванията на работата им и на бъдещото им професионално развитие. По този начин в предприятията ще се гарантира основното право на работниците и служителите да работят при здравословни и безопасни условия на труд и при минимална опасност от възникване на трудови инциденти и професионални заболявания.

Практиката често показва, че работодателят е осигурил необходимата среда за безопасна работа, но работникът неглижира установените правила. В тези случаи работодателят има право да отстрани от работа работниците, които нарушават изискванията за безопасност. Те също могат да откажат изпълнението на работа, когато възникне сериозна и непосредствена опасност за живота и здравето им, обясняват от ГИТ.

През миналата година инспекторите по труда са установили 96 402 бр. нарушения, засягащи здравословните и безопасни условия на труд. Това са 50,4% от всички установени нарушения. За всяко от тях са предприети мерки за отстраняването им, което неминуемо води до подобряване условията на труд и до предотвратяване на трудови инциденти, до които нарушението би могло да доведе, ако не е било отстранено.

На 28 април се отбелязва и Международният ден на загиналите при трудови злополуки. През 2022 г. инспекторите по труда са участвали в разследването на 738 бр. инциденти на работното място. Преобладаващата част от причините за станалите злополуки са: притискане, премазване, смачкване, падане от височина, поражения от електрически ток и удар от падащ предмет.

istock
istock

Анализът от контролната дейност показва, че в по-голямата си част трудовите злополуки могат да бъдат предотвратени. Работодателите, допуснали злополуки, полагат усилия да коригират политиката си по отношение на осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, като създават по-добра организация и вземат мерки за повишаване степента на обезопасяване на работните места. Те имат ангажимент да проведат задължителни извънредни инструктажи на база анализите на причините, довели до злополуките, и да оповестят мерките за недопускане на такива случаи.

Кои са най-разпространените форми на недеклариран труд

ИА „Главна инспекцията по труда“ активно работи за превенция на трудовия травматизъм чрез контролната си и информационна дейност. По проект „Превенция за безопасност и здраве при работа“ са разработени и интерактивни инструменти за онлайн оценка на риска за 40 икономически дейности, които позволяват на работодателите сами със собствени средства да оценят рисковете в своите предприятия, но и дават на потребителите навременна и достоверна информация за редица изисквания, свързани със здравословните и безопасни условия на труд, които по една или друга причина са останали извън полезрението на работодателя. Т.нар. OiRA инструменти могат да бъдат достъпени на адрес: https://oiraproject.eu/bg/oira-tools.

istock
istock

Пряк достъп до тях е осигурен и през специален банер на сайта на Инспекцията по труда „Онлайн инструменти за оценка на риска OiRA“. По проекта са разработени и профили за безопасност, добри практики и други полезни материали, достъпът до които е осигурен чрез банера „Проект BG051PO001 - 2.3.01 „Превенция за безопасност и здраве при работа“.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg