Агенцията по заетостта провежда процедура за избор на изпълнител за подкрепа на заетостта на безработни лица с трайни увреждания или спадащи към други групи в неравностойно положение на пазара на труда.

На изпълнителя ще бъдат предоставени средства за „подкрепена заетост”, т.е. за съдействие и устройване на работа за не по-малко от година на безработни от посочените групи.

В Националния план за действие по заетостта за 2021 г. са предвидени средства за подкрепа устройването на работа на общо 300 безработни с увреждания или от други уязвими групи.

Пожизнен ТЕЛК за повече инвалиди с трайни увреждания


До 1000 лв. ще се предоставят за всяко насочено от бюрото по труда безработно лице от тези групи, което е устроено със съдействието на изпълнителя на несубсидирано работно място за срок, не по-кратък от 12 месеца.

istock
istock

Средствата се предоставят на конкретни частни посредници, избрани за изпълнители след провеждане на тръжната процедура. За целта с одобрените кандидати ще се сключат договори със заплащане, зависещо само от крайния резултат – осигурена заетост по трудов договор за период не по-малко от 12 месеца, независимо от вида и обема на предоставените услуги преди устройване и по време на работа на назначените по мярката безработни.

Сумите се изплащат на две части – до изтичането на първия месец и след изтичането на 12-ия месец от сключването на трудовия договор с лицето.

Редът за кандидатстване и ползване на преференциите е уреден в чл. 37а от Правилника за прилагане на ЗНЗ. Процедурата, провеждана от Агенцията по заетостта по реда на ЗОП, предоставя възможност за кандидатстване по 9 обособени позиции, формирани въз основа на териториалния обхват на 9-те регионални служби по заетостта.

Срокът за кандидатстване по процедурата от частните посреднически фирми, регистрирани по реда на чл. 27, ал. 2, т. 2 от ЗНЗ, е до 16 август 2021 г., а пълна информация за условията и изискванията за кандидатстване е публикувана в Регистъра на обществените поръчки на следния линк: https://app.eop.bg/today/147860.


За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg