Масово е уволнението, което засяга много или голям брой хора. В Кодекса на труда в България е посочен конкретният брой на прекратените трудови договори, след преминаването на който се приемат уволненията за масови.

Масово уволнение може да има единствено в предприятия, в които работят повече от 20 работници или служители. В предприятия, в които са наети повече от 20 работници или служители, но не повече от 100, масово уволнение ще е налице, ако се предвижда съкращаване на най-малко 10 работници или служители.

Трябва ли да заплатя, ако не спазя предизвестието при напускане

В предприятията, в които са наети на работа между 100 и 300 работници и служители, масово ще е уволнението, когато се предвижда съкращаване на най-малко 10 на сто от всички наети лица. В предприятия, в които има наети повече от 300 работници и служители, масово е уволнението, когато се съкращават най-малко 30 работници или служители
. Броят на наетите лица в предприятието се преценява според списъчния състав на заетите в месеца, предхождащ масовото уволнение.

istock
istock

За да е налице масово уволнение, е необходимо прекратяването на трудовите договори на работниците и служителите да е на едно или повече основания, зависещи от преценката на работодателя и по причини, несвързани с конкретния работник или служител. Също така е необходимо прекратяването на трудовите правоотношения с работниците и служителите да се извършва в сравнително кратък период от време - в рамките на 30 дни. Какви са правата и задълженията на работещите и работодателят в тези ситуации, отговаря Тодор Капитанов - създателят на Mywork.bg.

Когато работодателят има намерение да предприеме масови уволнения, той е длъжен да започне консултации с представителите на синдикалните организации и на представителите на работниците и служителите. Тези консултации трябва да се предприемат своевременно, но не по-късно от 45 дни преди извършването на масовите уволнения. Работодателят има задължението да положи усилия за постигане на споразумение с представителите на работниците и служителите, за да се избегнат или ограничат масовите уволнения и/или за да се смекчат последиците от тях.

Какви обезщетения ни дължи шефът при прекратяване на трудовия договор

Редът и начинът за провеждане на консултациите се определят от работодателя, представителите на синдикалните организации и представителите на работниците и служителите.

istock
istock

Работодателят има задължение, преди да провежда консултации с представляващите работниците и служителите, да им предостави определена информация. Тя има за цел да ориентира представляващите работниците и служителите за състоянието на предприятието и за плановете във връзка със съкращаването на персонала.

В срок от три работни дни след предоставянето на описаната по-горе информация работодателят има задължение да изпрати копие от нея на съответното поделение на Агенцията по заетостта. Информацията се изпраща до бюрото по труда, където е седалището на работодателя. Предвидените масови уволнения се извършват не по-рано от 30 дни след уведомяване на Агенцията по заетостта.

Може ли да ви уволнят, ако придобиете право на пенсия


Въз основа на предоставената информация от работодателя и проведените консултации, екипите трябва да изготвят проекти за необходимите мерки за посредничество за заетост, така че да се намери подходящата работа за уволнените работници и служители, обучение на възрастни, чрез което да се подпомогне квалификацията или преквалификацията на работниците и служителите, които предстои да бъдат уволнени, за да се подобри възможността за намирането на работа. Също така следва да се предприемат и мерки за започване на самостоятелна стопанска дейност от работниците и служителите, които ще бъдат уволнени, както и да се насочат към евентуални програми за заетост, които са предвидени към съответния момент в националния план по заетостта.

Справка:
чл. 7, ал. 2 от Кодекс на труда
чл. 130а, ал. 1 от Кодекс на труда
§ 1, т. 9 от Допълнителните разпоредби на Кодекса на труда

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg