Промени в регистрацията на безработни, предвиждат изменения в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта (ППЗНЗ), качени за обществено обсъждане.

С промени в закона, които влизат в сила от началото на 2024 г., беше приета  служебна промяна в регистрацията на хора от безработни в заети, при включването им в програми и мерки за заетост и обучение, вкл. програми и проекти, финансирани със средства от европейски и други международни фондове. За служебната промяна на регистрацията им обаче, безработните трябва да бъдат уведомени предварително.

Затова се предвижда уведомлението за служебната промяна на регистрацията да се съдържа в Заявлението-декларация за регистрация в дирекция „Бюрото по труда“.

Още при регистрацията си тези хора ще са информирани, че след включването им в субсидирана заетост по програми и мерки, служебно ще бъдат пререгистрирани в регистъра на заетите лица на Агенцията по заетостта, и че през този период ще имат право да ползват посреднически услуги, в т. ч. за търсене на заетост на първичния пазар на труда.

В издадената Регистрационна карта на безработните ще бъдат вписани както действията от плана за действие и сроковете за тяхното изпълнение, информация за правата и задълженията на търсещите работа лица, така и уведомяване за служебната промяна на регистрацията, предвижда правилникът.

Статистиката на Агенцията по заетостта показва, че за периода 01.01. – 30.09.2023 г. регистрираните в бюрата по труда заети лица са 3 165, а започналите работа, регистрирани като търсещи работа, са 1 836 души, което е 58 % от общия брой на регистрираните заети лица.
За същия период работилите  по програми, проекти и насърчителни мерки по реда на ЗНЗ са общо 6 398 лица, от които по програми и проекти – 3 981 души и по насърчителни мерки по ЗНЗ – 2 417 човека.

Освен права регистрираният безработен има и задължения

Тези хора са с прекратена регистрация като безработни и не са регистрирани като заети, поради което дирекциите „Бюро по труда“ не могат да им предоставят услуги за търсене на работа на първичния пазар на труда. След приключване на субсидираната им заетост и в случай, че не продължат несубсидирана заетост при същия или при друг работодател, те отново се регистрират като безработни, което разширява кръга на цикличната безработица, се посочва в мотивите към проекта.
 

istock
istock

Друг проблем е включването на безработни в обучени, в процедури за валидиране на професионални знания, умения и компетентности, живеещи в населени места без осигурен обществен транспорт. Тези хора не могат да представят документи, доказващи направени разходи за ползван обществен транспорт – превозни документи за изплащане на транспортни разходи. Безработните срещат трудности при самофинансиране на транспортните разходи, поради което намалява техният шанс за повишаване на квалификацията, достъп до услуги по заетостта и за трайна реализация на първичния пазар на труда.

Затова с промяна в правилника се предлага възможност за финансиране на транспортните разходи на безработни, които не са ползвали обществен транспорт и не могат да представят транспортни документи, удостоверяващи плащането им. На тях ще им се изплащат транспортни разходи в размер, ежегодно определян с Националния план за действие по заетостта (НПДЗ). Новият регламент ще допринесе за включване на по-голям брой лица в обучение или в процедура по валидиране, както и до повишаване на пригодността им за заетост, се посочва в документа.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg