Преназначаването на държавния служител на по-ниска длъжност е обвързано със задължителното условие да отговаря на условията за заемане на длъжността. Тъй като длъжността е по-ниска, логично е служителят, заемал до този момент по-висока длъжност, да отговаря на изискванията за степен на образование, ранг или професионален опит.

Преценката следва да се сведе до това дали отговаря на специфични изисквания за заемане на длъжността, установени с нормативен акт. Какво представлява преназначаването при трансформиране в по-ниска експертна длъжност в администрацията, и какви са процедурите за нейното законово осъществяване, отговаря д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право.

Трансформиране на длъжност на държавен служител

Тъй като промяната в служебното правоотношение може да се извърши само със съгласието на държавния служител, той трябва писмено да заяви съгласието си за заемане на по-ниската длъжност.

В случай че държавният служител не е съгласен с преназначаването на по-ниската длъжност, неговото служебно правоотношение следва да бъде прекратено поради съкращаване на длъжността.

За да е налице реално съкращаване на длъжността, следва да е безспорно, че тази длъжност вече не фигурира като наименование в длъжностното разписание на съответната администрация и като съвкупност от определени функции, задачи и задължения, утвърдени с длъжностната характеристика, или ако длъжността е запазена, е намален броят на служителите, ангажирани с нейното изпълнение.

istock
istock

Следва да са едновременно налице двете изисквания - длъжността да е отпаднала като нормативно определена позиция, с пълно премахване на функциите, задълженията и изискванията за заемане или респективно - тяхното изменение да е толкова значително, че новата им съвкупност и критериите за тяхното осъществяване да налагат извод за наличие на качествено нова длъжност. При сравнителен анализ на длъжностните характеристики - на съкратената/трансформираната и новоразкритата длъжност, трябва да е налице съществена промяна както на изискванията за заемане, така и на системата от функции, задължения и изисквания.

Обезщетение при пенсиониране на държавен служител

По преценка на органа по назначаването може да се преустанови някоя от осъществяваните в администрацията видове дейност или да се намали обемът на дейността, което се изразява в премахване на предвидените в длъжностното разписание щатни бройки. И в двата случая е налице съкращаване на длъжността като основание за прекратяване на служебното правоотношение.

Честа се установява практиката, че упражнените при условията на оперативна самостоятелност правомощия на органа по назначаването при прекратяването на служебното правоотношение с държавен служител са в противоречие с целта на закона, когато са налице незаети щатни бройки в звеното, в която е работил служителят, или е налице липса на обективна нужда от извършеното трансформиране на заеманата длъжност.

Трансформирането на длъжността трябва да цели обезпечаване на работата и по-добрата функционалност при организацията и изпълнението на заложените дейности, а не единствено освобождаване от длъжност на държавен служител, която последица нарушава принципа на стабилитет при изпълнение на държавна служба.

Справка:

чл. 106, ал. 1, т. 2, чл. 18 от Закон за държавния служител

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg