При упражняване на правомощията си по ръководство и контрол на администрацията, органът по назначаването разполага с оперативната самостоятелност да прецени начина на организиране на администрацията, с цел оптимизация на нейната работа.

В контекста на тази организация, органът преценява кои длъжности следва да бъдат трансформирани, кои да бъдат съкратени, или да бъдат създадени нови длъжности. Как се извършва трансформацията и кои са отговорните лица в процеса, разяснява д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право.

Преценката за това какъв вид и брой длъжности, в рамките на установената държавна структура и нейната численост, са необходими във всяко едно звено, с оглед постигане целите на администрацията, принадлежи на органа по назначаването.

Обезщетение за неизползван отпуск на държавен служител

Преценката на този орган е по целесъобразност, но трябва да е съобразена с общите принципи, залегнали в закона и най-вече с принципа на съразмерността, който задължава административните органи да упражняват правомощията си по разумен начин, добросъвестно и справедливо.

В тази връзка трансформирането на длъжността трябва да цели обезпечаване на работата и по-добрата функционалност при организацията и изпълнението на заложените дейности, а не освобождаване на служител от заеманата от него длъжност.

istock
istock

Дефиницията на „длъжност“ е дадена също в закона, съгласно която длъжността е нормативно определена позиция, която се заема по служебно или по трудово правоотношение, въз основа на определени изисквания и критерии, свързана е с конкретен вид дейност на лицето, което я заема, и се изразява в система от функции, задължения и изисквания, утвърдени с длъжностната характеристика. Следователно длъжността се свързва с изпълнение на конкретен вид дейност, която може да се извършва от едно или повече лица, чийто брой (щат) в рамките на нормативно предвидената обща численост на служителите също се определя от органа по назначаване.

Обезщетение при пенсиониране на държавен служител

Трансформирането на длъжност в друга длъжност се извършва чрез изменение на длъжностното разписание. Трансформирането трябва да е продиктувано от необходимост, свързана с наличието на едно или няколко от следните условия: адекватно изпълнение на функциите на административната структура или звено; по-добро изпълнение на целите на административната структура или звено; промяна в организацията и/или в обема на работа.

Промени в длъжностното разписание се предлагат само с писмено мотивиран доклад. Следователно инициативата за трансформиране на длъжността е в компетентността на ръководителя на административното звено, който с писмен доклад следва да обоснове необходимостта от реорганизация на длъжностите в звеното, с оглед адекватното и ефективно изпълнение на неговите функции, по-добро изпълнение на целите или реална промяна в организацията или обема на работа.

Всяка експертна длъжност може да се трансформира, дори заета експертна длъжност. Длъжността може да се трансформира в по-висока експертна длъжност или в по-ниска експертна длъжност. Ръководна длъжност също може да се трансформира в експертна длъжност, когато административното звено престане да съществува в структурата на конкретната администрация, без промяна на общата численост на персонала.

Справка:

чл. 6 от Административнопроцесуалния кодекс

чл. 2, ал. 1, чл. 14, ал. 2 от Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията

чл. 82, ал. 3 от Закона за държавния служител


За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg