Гарантираният минимум за най-ниската длъжност за държавен служител - „младши експерт“, се определя ежегодно със закона за държавния бюджет за съответната година.

Предвид централизирания подход за определяне на минималните и максималните размери на основните заплати, индивидуалните основни месечни заплати на служителите, които работят на пълно работно време, не могат да са по-ниски от минимумите и по-високи от максимумите за длъжностното ниво, в което са включени съответните длъжности. На служителите, които работят на непълно работно време, се определят размери на индивидуалните основни месечни заплати пропорционално на тяхната заетост спрямо законоустановеното работно време.

Как се формират работните графици при работа на смени

За определянето на размера на индивидуалните работни заплати, за разлики между основно и допълнително възнаграждение на държавните служители, както и други въпроси, разяснение дава д-р Тодор Капитанов, експерт в сферата на трудовото право.

Размерът на индивидуална основна месечна заплата при назначаване е в зависимост от притежавания от служителя професионален опит и неговата квалификация, както и от разполагаемите средства за заплати.

istock
istock

Зависимостта на индивидуалната основна заплата от професионалния опит на служителя се изразява чрез спазването на правилата в Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация (НЗСДА), чрез които се определя в коя от степените в рамките на съответното ниво попада индивидуалната основна заплата.

Индивидуалният размер на основната заплата зависи и от квалификацията на служителя, като няма разпоредби по какъв начин тя се отчита при първоначалното определяне на основната заплата. Поради това тези правила следва да се съдържат във вътрешните правила за заплатите.

Имам ли право на заплащане по време на стачка

Индивидуалната основна месечна заплата на всеки служител се определя от органа по назначаването. Това става със заповедта за първоначалното назначаване на държавния служител или отделна заповед, когато се променя вече определената заплата, съответно трудовият договор и допълнително споразумение към него - за служителите по трудово правоотношение.

istock
istock

Допълнителните възнаграждения, които могат да получат служителите в администрацията, са изчерпателно посочени в закона, като техните размери са определени в НЗСДА. По този начин се изключва възможността органите по назначаването да изплащат други допълнителни възнаграждения.

Кога има ограничения за заемане на публична длъжност

За разлика от другите допълнителни възнаграждения, които са свързани с времето, в което се изпълняват длъжностните задължения, възнаграждението за постигнати резултати има пряка връзка с качеството на тяхното изпълнение. Това възнаграждение се определя въз основа на оценка на вътрешните звена в отделната администрация - дирекции, главни дирекции, отдели и сектори. Оценяването на резултатите на вътрешните звена се извършва от ръководителя на административната структура въз основа на изпълнението на целите на звеното, включително на програмите или проектите, за които отговаря, използваните ресурси и други обстоятелства, повлияли върху дейността на звеното през оценявания период.

Допълнителното възнаграждение за постигнати резултати може да се изплаща четири пъти годишно - през април, юли и октомври за текущата година, и през януари - за предходната година.

Справка:

чл. 67 от ЗДСл

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg