През последните години страната ни се намира в демографска криза, което неминуемо се отразява и на броя на работниците и служителите в България. Наред с това, обемите продукцията за производство в големите фирми се увеличава ежедневно, което от своя страна налага производственият процес да бъде удължавам, като дори на места той се превръща в непрекъсваем.

Естествено е, че за да бъдат обслужени тези процеси, работещите в предприятията следва да бъдат планирани на отделни работни смени, които следва да са планирани по начин, осигуряващ нормалната продължителност на работното време и възможност на работещите да отпочинат от работния ден. Всички тези изисквания са уредени в законите на страната ни, като д-р Тодор Капитанов, експерт в сферата на трудовото право, разяснява подробно в настоящата статия.

Как работодателите изчисляват работното време

Както работата на смени, така и сумираното изчисляване на работното време, са генетично свързани с разпределението на работното време, което се установява с правилника за вътрешния трудов ред в предприятието. Затова редуването на смените, както и сумираното изчисляване на работното време, също се регламентират в правилника за вътрешния трудов ред. Тази регламентация е необходимо правно условие за установяване на сумирано изчисляване на работното време.

istock
istock

Наред с това, едновременно с установяването на сумирано изчисляване на работното време, работодателят „утвърждава поименни графици“ за периодите на изчисляването му, които се съхраняват най-малко 3 години и се държат на разположение на контролните органи на местата, на които се полага трудът.

За установяването на сумирано изчисляване на работното време задължително се изисква заповед на работодателя, с която той определя периода на отчитането му и утвърждава поименните графици за работа на работниците и служителите, които се прилагат към заповедта. При липса на заповед и утвърден график контролните органи приемат, че работното време е подневно, което в осигурително отношение се свързва с прекъсване на осигуряването през почивките, съвпадащи с работните дни по календар през месеца и загуба на осигурителни права.

Как да се предпазим от некоректен работодател


Когато е необходимо работата да бъде извършвана по график през определени дни от месеца, за да се избегнат прекъсванията на осигуряването и ограниченията на подневното работно време с произтичащите неблагоприятни последици, е по-целесъобразно да се сключи трудов договор с подходящо дневно работно време, според заетостта по графика и отчетния период, който да бъде утвърден със заповед и това бъде регламентирано в правилника за вътрешния трудов ред в предприятието.

istock
istock

При сумирано изчисляване на работното време графиците се съставят от работодателя според стопанските нужди на предприятието, при условие че са спазени законоустановеният режим на труд и почивка и нормата на определеното с трудовия договор редовно работно време за отчетния период.

Режимът на труд и почивка при сумирано изчисляване на работното време изисква спазване на максимална продължителност на работната смяна, която при сумирано изчисляване на работното време може да бъде до 12 часа, а в случаите на намалено работно време - до 1 час над него.

Ще стане ли работната седмица четиридневна

Максималната продължителност на работната седмица не може да бъде повече от 56 часа, междудневната почивка да не бъде по-малко от 12 часа, а непрекъсната седмична почивка не може да бъде по-малко от 36 часа
(при промяна на смените, когато
действителната и техническа организация налагат това - 24 часа). Изисква се и спазване и на забраната за възлагане на работа през две последователни смени.

При сумирано изчисляване на работното време „действително отработеното време“ се отчита след изтичането на отчетния период, като отработените часове (след превръщането им от нощни в дневни) се разделят на договореното дневно работно време - пълно или непълно.

Когато отчетеното работно време превишава нормата на договореното работно време за отчетния период, е налице извънреден труд, който се води в специална за това книгата и се отчита всяко полугодие пред инспекцията по труда. Извънредния труд се заплаща с
увеличение не по-малко от 50 на сто.


Справка:
чл. 139, чл. 142, чл. 157, чл. 262, чл. 403а от Кодекса на труда
чл. 4а НРВПО
 
За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg