Когато някой има намерение да заеме публична длъжност, много прецизно трябва да провери дали спазва изискванията на закона, защото в противен случай, основанията за неговото отстраняване ще бъдат налични.

Ограниченията за заемане на подобни позиции са описани в закона и се проследяват не само чрез контролните държавни органи, а и самите лица предварително подписват декларации, с които заявяват, че ограниченията не се отнасят към тях и дори носят наказателна отговорност, ако попълнят невярно изискваните от тях декларации. Не са рядкост случаите, в които някой, заемащ публична длъжност, е бил отстранен от нея. Ето защо е важно да знаем в кои случаи има ограничения, за които в настоящата статия разяснява д-р Тодор Капитанов, експерт в сферата на трудовото право.

Какво се зачита за трудов стаж и професионален опит

Съгласно закона, лице, заемащо публична длъжност, не може да заема друга длъжност или да извършва дейност, която съгласно Конституцията или специален закон е несъвместима с неговото положение. Това правило ясно изтъква недопустимостта на всякаква паралелна дейност, която би представлявала колизия на интереси със статута му на публична личност, заемаща държавен пост.

iStock
iStock

Спрямо ограниченията, лице, заемащо публична длъжност, не може да представлява държавата или общината в случаите когато има частен интерес от вземането на дадено решение.

По отношение на лице, заемащо публична длъжност, са налице забрани да извършва каквито и да било действия или бездействия, свързани със служебното му положение в частен интерес, като например то няма право при изпълнение на задълженията си да гласува в частен интерес, както и да използва служебното си положение, за да оказва влияние в частен интерес върху други органи или лица при подготовката, приемането, издаването или постановяването на актове или при изпълнението на контролни или разследващи функции.

Ограничения за достъп до пазара на труда за граждани на трети държави

Също така, ако няма право да участва в подготовката, обсъждането, приемането, издаването или постановяването на актове, да изпълнява контролни или разследващи функции, или да налага санкции в частен интерес. Такова лице няма право да сключва договори или да извършва други дейности в частен интерес при изпълнение на правомощията или задълженията си по служба.

Следващата група ограничения целят предотвратяването на конфликт на интереси, свързани с финансови кръгове, които биха могли да възникнат и възникват около видни политически личности, заемащи публични постове. Защитени от домогвания с частни интереси са и средствата, предоставяни на държавата ни от Европейските фондове.

istock
istock

Така лице, заемащо публична длъжност, няма право да се разпорежда с държавно или общинско имущество, да разходва бюджетни или извънбюджетни средства, включително средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, да издава удостоверения, разрешения или лицензии или да осъществява контрол по тези дейности в интерес на юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации, в които то или свързани с него лица са членове на орган на управление или контрол, управители, съдружници или притежават дялове или акции.

Лице, заемащо публична длъжност, няма право да извършва посочените дейности и в интерес на юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации, в които то е било член на орган на управление или контрол, управител, съдружник или е притежавало дялове или акции 12 месеца преди датата на избирането или назначаването му или докато заема длъжността.

Съществуват и някои забрани, отнасящи се до опазване на конфиденциалността, която се изисква за опазване на публичния интерес. Спрямо тях, лице, заемащо публична длъжност, няма право да използва или да разрешава използването в частен интерес на информация, получена при изпълнението на правомощията или задълженията му по служба, докато заема длъжността, и една година след напускането, освен ако в специален закон е предвидено друго.

istock
istock

В същия дух е и забраната лице, заемащо публична длъжност, да извършва консултантска дейност по отношение на лица, които са заинтересовани от актовете му, издавани при осъществяване на правомощията или задълженията му по служба.

Следващото от тези ограничения е предвидено в чл. 11 ЗПУКИ и гласи, че лице, заемащо публична длъжност, няма право да дава съгласие или да използва служебното си положение за търговска реклама.

Справка:

чл. 5, чл. 6, чл. 7, ал. 1 и 2, чл. 8, чл. 10, ал. 1, чл. 11 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ)

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg